Závěrečné práce

Termíny SZZk a obhajob

Mimořádná aktualizace harmonogramu akademického roku 2019/2020 PRO STUDENTY ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ FF UP ke dni 26. 3. 2020.

Studenti, kteří chtějí konat SZZK/obhajoby v květnovém/červnovém (zářijovém - opravný termín) termínu 2020, musí mít v akademickém roce 2019/2020 zapsány předměty státní závěrečné zkoušky a obhajoby. 

V případě, že si student tyto předměty nezapíše, nemůže státnice a obhajoby konat!!!

Mezní zápis na termíny SZZK/obhajob - květen/červen 2020 je 4. 6. 2020 do 11.00 hod.

Nejpozdější termín odevzdání bakalářských a diplomových prací (obhajoby květen/červen 2020) je pro studenty 
sekce ukrajinistiky
do 7. 5. 2020 - POZOR ZMĚNA!

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalářskou/diplomovou práci, musí
v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu. 

Doporučujeme si pečlivě zkontrolovat splnění všech studijních povinností (počty kreditů) - STAG - průběh studia.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2020/2021.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2019/2020.

Pokyny k zadání tématu DP

Upozorňujeme studenty 1. ročníků Mgr. studia, že nejpozději do 28. 11. 2019 musí odevzdat vyplněná zadání diplomových prací na sekretariát katedry.

Postup při evidenci DP:
Student po odsouhlasení tématu DP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data, formulář Podklad pro zadání diplomové práce vytiskne 3x a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden výtisk si ponechá, dva předá na příslušnou katedru sekretářce katedry.  Sekretářka katedry jeden výtisk založí na katedře a druhý předá na SO.  Pracovnice SO na základě tohoto dokumentu překopírují zadání z portálu do systému. 

Pokyny k zadání tématu BP

Upozorňujeme studenty 2. ročníků Bc. studia, že nejpozději do 15. 5. 2020 musí odevzdat vyplněná zadání bakalářských prací na sekretariát katedry.

Postup při evidenci BP s platností od 16. 3. 2020 do odvolání viz informace v aktualizovaném hramonogramu níže:

Mimořádná aktualizace harmonogramu akademického roku 2019/2020 PRO STUDENTY ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ FF UP ke dni 26. 3. 2020.


Student po odsouhlasení tématu BP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data, formulář Podklad pro zadání bakalářské práce vytiskne 3x a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden výtisk si ponechá, dva předá na příslušnou katedru sekretářce katedry.  Sekretářka katedry jeden výtisk založí na katedře a druhý předá na SO.  Pracovnice SO na základě tohoto dokumentu překopírují zadání z portálu do systému. 

Pokyny ke zpracování a odevzdání závěrečných kvalifikačních prací na sekci ukrajinistiky

  • Pokyny ke zpracování a odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací v rámci bakalářského studia.
  • Pokyny ke zpracování a odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací v rámci magisterského studia.

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalřáskou/diplomovou práci, musí v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu. „Zápisový list A“ se na studijní odd. neodevzdává, ale doporučujeme si jej pečlivě zkontrolovat.