Závěrečné práce

Termíny SZZk a obhajob

Studenti, kteří chtějí konat SZZK/obhajoby v srpnovém termínu 2018, musí mít v akademickém roce 2017/2018 zapsány předměty státní závěrečné zkoušky a obhajoby. 

V případě, že si student tyto předměty nezapíše, nemůže státnice a obhajoby konat!!!

Mezní zápis na termíny SZZK/obhajob - srpen 2018 je 28. 6. 2018 do 11.00 hod.

Nejpozdější termín odevzdání bakalářských a diplomových prací (obhajoby srpen2018) je pro studenty katedry slavistiky do 28. 6. 2018.

Bakalářské a diplomové práce můžete odevzdávat po zaregistrování na studijním odd. na sekretariátě katedry slavistiky - M. Dadákové (Křížkovského 10, kancelář 4.16) ve čtvrtek 28. 6. 2018 od 9.00 do 11.00 hod. Ve dnech 25. - 27. 6. 2018 není paní Michaela Dadáková přítomna na katedře.

Pokyny k zadání tématu BP

Upozorňujeme studenty 1. ročníků Mgr. studia, že nejpozději do 30. 11. 2017 musí odevzdat vyplněná zadání diplomových prací na sekretariát katedry.

Postup při evidenci DP:
Student po odsouhlasení tématu DP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data, formulář Podklad pro zadání diplomové práce vytiskne 3x a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden výtisk si ponechá, dva předá na příslušnou katedru sekretářce katedry.  Sekretářka katedry jeden výtisk založí na katedře a druhý předá na SO.  Pracovnice SO na základě tohoto dokumentu překopírují zadání z portálu do systému. 

Pokyny k zadání tématu DP

Upozorňujeme studenty 2. ročníků Bc. studia, že nejpozději do 18. 5. 2018 musí odevzdat vyplněná zadání bakalářských prací na sekretariát katedry.

Postup při evidenci BP:
Student po odsouhlasení tématu BP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data, formulář Podklad pro zadání bakalářské práce vytiskne 3x a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden výtisk si ponechá, dva předá na příslušnou katedru sekretářce katedry.  Sekretářka katedry jeden výtisk založí na katedře a druhý předá na SO.  Pracovnice SO na základě tohoto dokumentu překopírují zadání z portálu do systému. 

Pokyny ke zpracování a odevzdání závěrečných kvalifikačních prací na sekci ukrajinistiky

  • Pokyny ke zpracování a odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací v rámci bakalářského studia.
  • Pokyny ke zpracování a odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací v rámci magisterského studia.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2017/2018.

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalřáskou/diplomovou práci, musí v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu. „Zápisový list A“ se na studijní odd. neodevzdává, ale doporučujeme si jej pečlivě zkontrolovat.