Publikace

Monografie U. Cholodové  Lingvokulturní analýza východoslovanských písňových textů (na materiálech obřadových písní) vydána VUP v roce 2016.
Publikace je zaměřená na analýzu ukrajinských obřadových písní v kontextu východoslovanského písňového dědictví. Do excerpčního materiálu autorka zahrnuje obřadové písňové texty různých žánrů (koledy, rituální písně, zejména svatební a jiní) a také neobřadové lyrické písně. Témata písní jsou spojená s nejstaršími slovanskými tradicemi a rituály, s pohanskou vírou v síly přírody. Analýza ukrajinských rituálních písňových textů z hlediska lingvistiky a kulturních studií skrze pojmy "koncept", "symbol", "národní folklorní obraz světa", "jazykový znak", " znak kultury", "lexikálně-sémantické pole" potvrzuje výstižnost použití pro tuto oblast výzkumu všeobecně shrnujícího pojmu "linhvokulturema." Zaměření na ukrajinský folklór umožňuje vyjasnit jeho umístění na společném slovanském pozadí; najít paralely mezi ukrajinskou a českou lidovou písni, zejména mezi ukrajinským a českým národním obrozením v kontextu ideje o slovanském obrození J. Dobrovského, zvýraznit problematiku ukrajinsko - českých kulturních vztahů. Umělecký a obrazní folklorní hypertextový systém formují obrazové prostředky (tropy a stylistické konstrukce): tradiční epiteta, přirovnání, metafory, metonymie, synekdochy, paralelismy, ustálená slovní spojení aj.

Kolektivní monografie XX–XXI столiття: жанрово-стильовi й лiнгвiстичнi метаморфози в українськiй мовi та лiтературi (editorka - prof. Alla Arkhanhelská, DrSc.) vydaná VUP 2016 sleduje a analyzuje základní změny, ke kterým došlo v ukrajinské společnosti, v jazyce a literatuře během 20. a 21. století. Jednotlivé příspěvky jsou zaměřeny na lingvistické transformace a jejich projevy odrážející se v současné podobě jazyka a jeho úpravách. Jednotlivé změny lze vysledovat také v žánrových a stylových odvětvích jazykovědy, v hledání vlastní identity v ukrajinské literatuře, v procesech, jež odrážejí kulturní pokrok a zkušenost celého národa. Kolektivní monografie reflektuje vzájemné působení silné národních tradice a evropského vlivu přijímaného ukrajinskou společností. Provedené analýzy se stávají nedílnou součástí ukrajinských studií poslední doby, neboť osvětlují význam důležitých období v dějinách Ukrajiny 20. století – období ukrajinizace 20.-30. let, emigrační vlny, období „uvolnění“ v 60. letech, seznamují s charakterem generace devadesátníků a odůvodňují změny, k nimž došlo od prohlášení nezávislosti dodnes.

Sborník UCRAINICA VII (editorky – prof. Alla Arkhanhelská, DrSc., Mgr. Radana Merzová, Ph.D.) vydaný VUP v roce 2016  je sborník vědeckých prací a příspěvků z konference v pořadí již VIII. Sympozia ukrajinistů střední a východní Evropy, které se konalo na katedře slavistiky ve dnech 25.-26. 8. 2016. Sborník má celkem 667 stran a obsahuje následující rubriky: Jazykověda, Kulturologie, Lingvokulturologie, Teorie jazykové komunikace, Literární věda, Folkloristika, Lingvistická didaktika, Formování pedagogické kultury.

Slovník R. Merzové, U. Cholodové A. Arkhanhelské a kol. Ukrajinsko-rusko-český slovník realitní terminologie vydaný VUP v roce 2015 obsahuje  realitní terminologie. Vznikl na základě pečlivého výběru slovníkových hesel používaných v praktickém životě realitních makléřů, při tvorbě smluv či popisu jednotek na trhu s nemovitostmi. Ukrajinsko-rusko-český slovník realitní terminologie obsahuje kolem 3000 hesel z jazykového okruhu týkajícího se trhu s nemovitostmi. Jednotlivé termíny spadají tematicky do více terminologických systémů. V tomto slovníku se objevují hesla především stavební, právní, ekonomické a hospodářské terminologie. Druhou část tvoří slovník českých termínů a jejich ukrajinský a ruský ekvivalent. Slovník je řazen dle ukrajinského abecedního pořádku. Slovník česko-ukrajinsko-ruský je pak řazen podle abecedy české. 
Jednotlivé ukrajinské termíny obsahují vždy nejprve ruský ekvivalent, dále nabídku českých (včetně možných synonymických) výrazů a poté ukrajinský výklad termínu.  
Prvotní impuls k vydání slovníku dal v roce 2008 prezident Asociace realitních kanceláří v Kyjevě O. O. Bondarenko vydáním publikace s názvem Русско-украинский словарь терминов рынка невдижимости, v roce 2011 vydali kolegové z Univerzity Tarase Ševčenka v Kyjevě Українсько-російсько-сербський тлумачний словник термінів ринку нерухомості, který se stal podkladem pro vydání varianty s českými ekvivalenty.

Skriptum R. Merzové Ukrajinská literatura od nejstarších letopisů do počátků modernismu vydaná VUP v roce 2014 představuje soubor přednášek a textů určených studentům oboru Ukrajinská filologie a oboru Ukrajinština pro hospodářskoprávní a turistickou oblast. Rozsah nabízených přednášek s praktickými úkoly, doplňkovými texty k četbě a slovníkem literárněvědných termínů odpovídá pěti semestrům výuky literatury na filozofické fakultě Univerzity Palackého. Studenti jsou postupně seznamováni s historicky podmíněným literárním vývojem žánrů od prvotních překládaných písemných památek přes originální písemnictví až k prvním dramatickým útvarům, písňové lyrice a románu. Skriptum je rozděleno do tří větších částí – Dávná ukrajinská literatura, Literatura od 14. století do poloviny 18. století a Nová literatura (konec 18. – počátek 20. Století). Jednotlivé části jsou ukončeny kolokviem nebo ústní zkouškou. Koncepce přednášek a seminářů má pevnou strukturu. Kapitoly obsahují teoretickou část, soubor otázek a témat k diskusi, odkazy na povinnou četbu. Skriptum je doplněno o  úkoly spojené s tvorbou slovníku literárněvědných termínů. K ukrajinskému termínu je dohledáván český ekvivalent a jeho definice s příkladem. 
Zvláštní důraz je při studiu kladen na významné osobnosti ukrajinského literárního světa. Tito autoři jsou zpracováni podrobněji a povinná četba ke zkoušce je rozsáhlejší než nabízí soubor textů uvedených ve skriptu. Studenti jsou o další povinné četbě zpraveni vždy na začátku semestru. 
Skriptum ukrajinské literatury je ve výuce doplněno o powerpointové prezentace, zvukové soubory, filmové adaptace a české překlady vybraných ukrajinských autorů. Studenti se na výuce podílejí připravenými krátkými referáty či interpretacemi vlastní četby.

Skriptum A. Arkhanhelské Gramatika ukrajinského jazyka: Morfémika. Slovotvorba. Morfologie vydané VUP v roce 2014. Skriptum obsahuje teoretický výklad otázek morfémiky, slovotvorby a morfologie současného ukrajinského jazyka pro české studenty ukrajinisty. Praktickou část tvoří základní údaje o tvarosloví v ukrajinském jazyce.

Slovník A. Arkhanhelské, O. Levchenko, V. Mokienka. Rusko-ukrajinský a ukrajinsko-ruský slovník rozdílného lexika vydaný VUP v roce 2014.Slovník obsahuje kolem 13 000 slovníkových hesel lexikálních jednotek ruského a ukrajinského jazyka majících společný původ avšak lišících se na fonetické, slovotvorné a lexikálně sémantické úrovni. Publikace je určena pro studenty bakalářského a magisterského studia filologických oborů, překladatele, tlumočníky a širokou filologickou veřejnost.

Kolektivní monografie Slovo v kultuře a kultura ve slově vydaná VUP v roce 2014. Kolektivní monografie obsahuje studia ukrajinských a českých vědců věnované otázkám jazyka, literatury a ukrajinské kultury v národním a mezinárodním kontextu. Středem pozornosti autorů se stal široký okruh jazykovědných a literárněvědných otázek lingvokulturologické svéráznosti ukrajinského národa, etnického vědomí, národní identity, jazykového myšlení, kulturních a mezikulturních smyslů jazykových znaků a textů krásné literatury, mechanismů sociálního dědictví historických, kulturních hodnot a dominant ukrajinského národa. Publikace j určena studentům filologických oborů, výzkumným pracovníkům a široké filologické veřejnosti.

Monografie Z. Pechala a kol. Současná ruská, polská a ukrajinská literatura vydaná VUP v roce 2013. Předkládaná monografie má ráz komparativní. V pa­ralelách jsou vedle sebe kladeny vzorky tří národních literatur: ruské, polské a ukrajinské. Jde o dvacet čty­ři monografických vhledů, rozdělených do tří částí podle jednotlivých národních literatur, s přiměřeně zobecňujícími závěry a textovými příklady. Každý z oddílů je uveden soubornou studií o jedné ze sledo­vaných současných literatur. Autorsky monografická část sestává ze tří částí: z krátkého biografického úvo­du, obsáhlejší studie o daném autorovi a z překladů úryvků uměleckých textů. Studie směřují k interpre­taci děl a celkovému postižení zvláštností tvorby dané umělecké osobnosti. Do souboru je zařazena stať, jež se z hlediska teorie překladu zabývá obecnějšími pro­blémy v jazyku současné literatury a jejich překladem do češtiny.

Skriptum U. Cholodové a R. Němce Vybraná témata z jazykovědyvydaná VUP v roce 2013 určená pro studenty obsahují sylaby nejdůležitějších lingvistických disciplín nutných ke studiu současné ukrajinštiny: fonetika a fonologie, lexikologie, stylistika, morfologie, syntax, základy slavistiky, vývoj ukrajinského jazyka, přehled vzniku a vývoje ukrajinské jazykovědy. Ke každé kapitole jsou zpracovány otázky a opakování. Tato struktura skript pomůže studentům k dobré orientaci ve studijních materiálech a ke zvládnutí základního množství informací k vybraným předmětům kurzu Ukrajinská filologie.

Učebnice J. Anderše a U. Cholodové Ukrajinština vážně i vesele vydaná VUP v roce 2014 je určena především studentům ukrajinistiky a rusistiky jako učební příručka, ale také těm, kteří se chtějí naučit ukrajinsky samostatně. Potřeba takové učebnice je zvlášť aktuální v dnešní době, kdy zájem o ukrajinštinu jako státní jazyk nezávislé Ukrajiny a prostředek mezistátního jednání značně vzrostl. Příručka má 19 lekcí. Lekce obsahují krátké úvodní texty věnované různým tématům, otázky k textu, slova a slovní spojení, fonetický a gramatický materiál se cvičeními, vzory běžných úředních dokumentů, básničky nebo písničky a anekdoty. V přílohách jsou uvedeny ukázky z ukrajinské krásné a vědecké literatury, přepisové tabulky, malý terminologický slovník a přehledné tabulky ukrajinského skloňování a stupňování. Za posouzení učebnice a cenné připomínky srdečně děkujeme doc. Natalіi Malinevské, CSc. (†2007), PhDr. Mileně Machalové, současným recenzentům Mgr. Rostislavu Němci, Ph.D. a Mgr. Janu Habernalovi, Ph.D. Zvláštní poděkování patří prof. Alle Arkhanhelské pro možnost  publikace  aktualizované verze v rámci univerzitního grantu.

Monografie A. Arkhanhelské Seksizm v jazyke: mify i real’nost’ vydaná VUP v roce 2011. V knize je na základě studia vzájemného vztahů pojmů androcentrismus, jazykový sexismus a politická korektnost je poskytnuta kritická analýza problému diskriminace ženy v jazyce a otázky genderově vyváženého reformování jazyka. Z ontologického hlediska na materiále ruského, ukrajinského a českého jazyka jsou prozkoumány zásadní reflexe androcentrismu v jazyce, je určena jejich jazyková a mimojazyková podstata. Je poskytnuta srovnávací analýza jazykových situací v Rusku, na Ukrajině a v Čechách z hlediska vyřešení tzv. ženské otázky v systému možností a prostředků jazykové identifikace ženy v jazyce.Kniha je určena pro široký okruh vědců v oblasti jazyka, kultury a společnosti, studentům oboru slavistiky a široké veřejnosti.