Publikace

Poloostrov Krym: Od křižovatky kultur k ruské kolonii. K vydání připravili H Ulbrechtová a R. Vlček, Slovanský ústav AV ČR 2022. Autoři kolektivní monografie se snaží ukázat postupnou přeměnu Krymu od multikulturní křižovatky antického světa po kolonii Ruska. Kniha se mj. věnuje oběma anexím Krymu a vysvětluje, za jakých okolností se Krym stal ruským. Dvě základní studie o dějinách Krymu a ruské literatuře s krymským tématem doplňují dílčí studie
z oblasti archeologie, polské a ukrajinské literatury. Kniha akcentuje ruské imperiální vědomí a snahu o okupaci Ukrajiny, k níž byla anexe Krymu v roce 2014 přípravným krokem. Do kolektivní monografie přispěly Mgr. Radana Merzová, Ph.D. (: Literární motivy Krymu v dílech ukrajinských modernistů ) a doktorandka Mgr. Helena Pazdiorová (První pád: Krym, druhý pád: bez Krymu. Krym jako domov a téma současných ukrajinských básníků). 

Novoje v russkoj i slavjanskoj frazeologii. Alla Archangel‘skaja (hl. red.), VUP Olomouc 2020. Kolektivní monografie je věnována četným projevům frazeologické dynamiky slovanských jazyků moderní doby. Nové ve frazeologii je chápáno jako vznik nových frazeologických jednotek, jako různé druhy obnovení invariant frazeologismů a parémií s přihlédnutím k faktům frazeologického modelování, jako reaktualizace prvků frazeologických fondů slovanských jazyků v současných sociálních podmínkách. Nové procesy ve frazeologii moderní doby jsou prozkoumány na materiálu ruského, ukrajinského, běloruského, polského, českého, slovenského, slovinského, bulharského a makedonského jazyků s přihlédnutím k faktům jiných jazyků evropského areálu. Monografie může oslovit odborníky v oblasti frazeologii, obecné a srovnávací jazykovědy a literární vědy, studenty magisterského a doktorského studia a širší odbornou veřejnost. 

Monografie U. Cholodové  Lingvokulturní analýza východoslovanských písňových textů (na materiálech obřadových písní) vydána VUP v roce 2016.
Publikace je zaměřená na analýzu ukrajinských obřadových písní v kontextu východoslovanského písňového dědictví. Do excerpčního materiálu autorka zahrnuje obřadové písňové texty různých žánrů (koledy, rituální písně, zejména svatební a jiní) a také neobřadové lyrické písně. Témata písní jsou spojená s nejstaršími slovanskými tradicemi a rituály, s pohanskou vírou v síly přírody. Analýza ukrajinských rituálních písňových textů z hlediska lingvistiky a kulturních studií skrze pojmy "koncept", "symbol", "národní folklorní obraz světa", "jazykový znak", " znak kultury", "lexikálně-sémantické pole" potvrzuje výstižnost použití pro tuto oblast výzkumu všeobecně shrnujícího pojmu "linhvokulturema." Zaměření na ukrajinský folklór umožňuje vyjasnit jeho umístění na společném slovanském pozadí; najít paralely mezi ukrajinskou a českou lidovou písni, zejména mezi ukrajinským a českým národním obrozením
v kontextu ideje o slovanském obrození J. Dobrovského, zvýraznit problematiku ukrajinsko - českých kulturních vztahů. Umělecký a obrazní folklorní hypertextový systém formují obrazové prostředky (tropy a stylistické konstrukce): tradiční epiteta, přirovnání, metafory, metonymie, synekdochy, paralelismy, ustálená slovní spojení aj.

Kolektivní monografie XX–XXI столiття: жанрово-стильовi й лiнгвiстичнi метаморфози в українськiй мовi та лiтературi (editorka - prof. Alla Arkhanhelská, DrSc.) vydaná VUP 2016 sleduje a analyzuje základní změny, ke kterým došlo v ukrajinské společnosti, v jazyce a literatuře během 20. a 21. století. Jednotlivé příspěvky jsou zaměřeny na lingvistické transformace a jejich projevy odrážející se v současné podobě jazyka a jeho úpravách. Jednotlivé změny lze vysledovat také v žánrových a stylových odvětvích jazykovědy, v hledání vlastní identity v ukrajinské literatuře, v procesech, jež odrážejí kulturní pokrok a zkušenost celého národa. Kolektivní monografie reflektuje vzájemné působení silné národních tradice a evropského vlivu přijímaného ukrajinskou společností. Provedené analýzy se stávají nedílnou součástí ukrajinských studií poslední doby, neboť osvětlují význam důležitých období v dějinách Ukrajiny
20. století – období ukrajinizace 20.-30. let, emigrační vlny, období „uvolnění“ v 60. letech, seznamují s charakterem generace devadesátníků a odůvodňují změny, k nimž došlo od prohlášení nezávislosti dodnes.

 

Sborník UCRAINICA VII (editorky – prof. Alla Arkhanhelská, DrSc., Mgr. Radana Merzová, Ph.D.) vydaný VUP v roce 2016  je sborník vědeckých prací a příspěvků z konference v pořadí již VIII. Sympozia ukrajinistů střední a východní Evropy, které se konalo na katedře slavistiky ve dnech 25.-26. 8. 2016. Sborník má celkem 667 stran a obsahuje následující rubriky: Jazykověda, Kulturologie, Lingvokulturologie, Teorie jazykové komunikace, Literární věda, Folkloristika, Lingvistická didaktika, Formování pedagogické kultury.

 

Slovník R. Merzové, U. Cholodové A. Arkhanhelské a kol. Ukrajinsko-rusko-český slovník realitní terminologie vydaný VUP v roce 2015 obsahuje  realitní terminologie. Vznikl na základě pečlivého výběru slovníkových hesel používaných v praktickém životě realitních makléřů, při tvorbě smluv či popisu jednotek na trhu s nemovitostmi. Ukrajinsko-rusko-český slovník realitní terminologie obsahuje kolem 3000 hesel z jazykového okruhu týkajícího se trhu s nemovitostmi. Jednotlivé termíny spadají tematicky do více terminologických systémů. V tomto slovníku se objevují hesla především stavební, právní, ekonomické a hospodářské terminologie. Druhou část tvoří slovník českých termínů a jejich ukrajinský a ruský ekvivalent. Slovník je řazen dle ukrajinského abecedního pořádku. Slovník česko-ukrajinsko-ruský je pak řazen podle abecedy české. 
Jednotlivé ukrajinské termíny obsahují vždy nejprve ruský ekvivalent, dále nabídku českých (včetně možných synonymických) výrazů a poté ukrajinský výklad termínu.  
Prvotní impuls k vydání slovníku dal v roce 2008 prezident Asociace realitních kanceláří v Kyjevě O. O. Bondarenko vydáním publikace s názvem Русско-украинский словарь терминов рынка невдижимости, v roce 2011 vydali kolegové z Univerzity Tarase Ševčenka v Kyjevě Українсько-російсько-сербський тлумачний словник термінів ринку нерухомості, který se stal podkladem pro vydání varianty s českými ekvivalenty.

 

Skriptum R. Merzové Ukrajinská literatura od nejstarších letopisů do počátků modernismu vydaná VUP v roce 2014 představuje soubor přednášek a textů určených studentům oboru Ukrajinská filologie a oboru Ukrajinština pro hospodářskoprávní a turistickou oblast. Rozsah nabízených přednášek s praktickými úkoly, doplňkovými texty k četbě a slovníkem literárněvědných termínů odpovídá pěti semestrům výuky literatury na filozofické fakultě Univerzity Palackého. Studenti jsou postupně seznamováni s historicky podmíněným literárním vývojem žánrů od prvotních překládaných písemných památek přes originální písemnictví až k prvním dramatickým útvarům, písňové lyrice a románu. Skriptum je rozděleno do tří větších částí – Dávná ukrajinská literatura, Literatura od 14. století do poloviny 18. století a Nová literatura (konec 18. – počátek 20. Století). Jednotlivé části jsou ukončeny kolokviem nebo ústní zkouškou. Koncepce přednášek a seminářů má pevnou strukturu. Kapitoly obsahují teoretickou část, soubor otázek a témat k diskusi, odkazy na povinnou četbu. Skriptum je doplněno o  úkoly spojené s tvorbou slovníku literárněvědných termínů. K ukrajinskému termínu je dohledáván český ekvivalent a jeho definice s příkladem. 
Zvláštní důraz je při studiu kladen na významné osobnosti ukrajinského literárního světa. Tito autoři jsou zpracováni podrobněji a povinná četba ke zkoušce je rozsáhlejší než nabízí soubor textů uvedených ve skriptu. Studenti jsou
o další povinné četbě zpraveni vždy na začátku semestru. 
Skriptum ukrajinské literatury je ve výuce doplněno o powerpointové prezentace, zvukové soubory, filmové adaptace a české překlady vybraných ukrajinských autorů. Studenti se na výuce podílejí připravenými krátkými referáty či interpretacemi vlastní četby.

 

Skriptum A. Arkhanhelské Gramatika ukrajinského jazyka: Morfémika. Slovotvorba. Morfologie vydané VUP v roce 2014. Skriptum obsahuje teoretický výklad otázek morfémiky, slovotvorby a morfologie současného ukrajinského jazyka pro české studenty ukrajinisty. Praktickou část tvoří základní údaje o tvarosloví v ukrajinském jazyce.

 

Slovník A. Arkhanhelské, O. Levchenko, V. Mokienka. Rusko-ukrajinský a ukrajinsko-ruský slovník rozdílného lexika vydaný VUP v roce 2014.Slovník obsahuje kolem 13 000 slovníkových hesel lexikálních jednotek ruského a ukrajinského jazyka majících společný původ avšak lišících se na fonetické, slovotvorné a lexikálně sémantické úrovni. Publikace je určena pro studenty bakalářského a magisterského studia filologických oborů, překladatele, tlumočníky a širokou filologickou veřejnost.

 

Kolektivní monografie Slovo v kultuře a kultura ve slově vydaná VUP v roce 2014. Kolektivní monografie obsahuje studia ukrajinských a českých vědců věnované otázkám jazyka, literatury a ukrajinské kultury v národním a mezinárodním kontextu. Středem pozornosti autorů se stal široký okruh jazykovědných a literárněvědných otázek lingvokulturologické svéráznosti ukrajinského národa, etnického vědomí, národní identity, jazykového myšlení, kulturních a mezikulturních smyslů jazykových znaků a textů krásné literatury, mechanismů sociálního dědictví historických, kulturních hodnot a dominant ukrajinského národa. Publikace j určena studentům filologických oborů, výzkumným pracovníkům a široké filologické veřejnosti.

 

Monografie Z. Pechala a kol. Současná ruská, polská a ukrajinská literatura vydaná VUP v roce 2013. Předkládaná monografie má ráz komparativní. V pa­ralelách jsou vedle sebe kladeny vzorky tří národních literatur: ruské, polské a ukrajinské. Jde o dvacet čty­ři monografických vhledů, rozdělených do tří částí podle jednotlivých národních literatur,
s přiměřeně zobecňujícími závěry a textovými příklady. Každý z oddílů je uveden soubornou studií o jedné ze sledo­vaných současných literatur. Autorsky monografická část sestává ze tří částí: z krátkého biografického úvo­du, obsáhlejší studie o daném autorovi a z překladů úryvků uměleckých textů. Studie směřují k interpre­taci děl a celkovému postižení zvláštností tvorby dané umělecké osobnosti. Do souboru je zařazena stať, jež se z hlediska teorie překladu zabývá obecnějšími pro­blémy v jazyku současné literatury a jejich překladem do češtiny.

 

Skriptum U. Cholodové a R. Němce Vybraná témata z jazykovědyvydaná VUP v roce 2013 určená pro studenty obsahují sylaby nejdůležitějších lingvistických disciplín nutných ke studiu současné ukrajinštiny: fonetika a fonologie, lexikologie, stylistika, morfologie, syntax, základy slavistiky, vývoj ukrajinského jazyka, přehled vzniku a vývoje ukrajinské jazykovědy. Ke každé kapitole jsou zpracovány otázky a opakování. Tato struktura skript pomůže studentům
k dobré orientaci ve studijních materiálech a ke zvládnutí základního množství informací k vybraným předmětům kurzu Ukrajinská filologie.

 

Učebnice J. Anderše a U. Cholodové Ukrajinština vážně i vesele vydaná VUP v roce 2014 je určena především studentům ukrajinistiky a rusistiky jako učební příručka, ale také těm, kteří se chtějí naučit ukrajinsky samostatně. Potřeba takové učebnice je zvlášť aktuální v dnešní době, kdy zájem o ukrajinštinu jako státní jazyk nezávislé Ukrajiny a prostředek mezistátního jednání značně vzrostl. Příručka má 19 lekcí. Lekce obsahují krátké úvodní texty věnované různým tématům, otázky k textu, slova a slovní spojení, fonetický a gramatický materiál se cvičeními, vzory běžných úředních dokumentů, básničky nebo písničky a anekdoty. V přílohách jsou uvedeny ukázky z ukrajinské krásné a vědecké literatury, přepisové tabulky, malý terminologický slovník a přehledné tabulky ukrajinského skloňování a stupňování. Za posouzení učebnice a cenné připomínky srdečně děkujeme doc. Natalіi Malinevské, CSc. (†2007), PhDr. Mileně Machalové, současným recenzentům Mgr. Rostislavu Němci, Ph.D. a Mgr. Janu Habernalovi, Ph.D. Zvláštní poděkování patří prof. Alle Arkhanhelské pro možnost  publikace  aktualizované verze v rámci univerzitního grantu.

 

Monografie A. Arkhanhelské Seksizm v jazyke: mify i real’nost’ vydaná VUP v roce 2011. V knize je na základě studia vzájemného vztahů pojmů androcentrismus, jazykový sexismus a politická korektnost je poskytnuta kritická analýza problému diskriminace ženy v jazyce a otázky genderově vyváženého reformování jazyka. Z ontologického hlediska na materiále ruského, ukrajinského a českého jazyka jsou prozkoumány zásadní reflexe androcentrismu v jazyce, je určena jejich jazyková a mimojazyková podstata. Je poskytnuta srovnávací analýza jazykových situací v Rusku, na Ukrajině a
v Čechách z hlediska vyřešení tzv. ženské otázky v systému možností a prostředků jazykové identifikace ženy v jazyce.Kniha je určena pro široký okruh vědců v oblasti jazyka, kultury a společnosti, studentům oboru slavistiky a široké veřejnosti.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)