Doktorské studium

Pokyny v akademickém roce

Studijní předměty povinné - celkem 180 kreditů

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Státní doktorská zkouška má dvě části. Jsou jimi:

  1. ústní doktorská zkouška podle specializace
    = Dějiny slovanské literární vědy nebo
    = Dějiny slovanské jazykovědy
  2. ústní obhajoba disertační práce (min. rozsah 216 000 znaků s mezerami; práce podává přehled aktuálního stavu problematiky, která je předmětem disertace, a na základě aktuálních poznatků a s využitím odpovídající metody směřuje k původním výsledkům a řešením)
  3. ústní doktorská zkouška, jejímž předmětem jsou znalosti získané především v rámci cyklů oborových přednášek, ale také prostřednictvím dalších odborných aktivit v rámci DS (účasti na domácích a zahraničních konferencích atd.), a to se zvláštním ohledem na tematiku disertační práce.

Okruhy otázek k DS SSF

Okruhy otázek k dílčím doktorským zkouškám a státní doktorské zkoušce z oboru Srovnávací slovanská filologie, předmět Srovnávací slovanská literární věda, předmět Srovnávací slovanská jazykověda. 

1. první a druhá dílčí zkouška: z uvedených okruhů otázek bude po dohodě doktorand+školitel vybrán 1 tematický okruh, 2.  státní doktorská zkouška:  z uvedených okruhů otázek budou vybrány po dohodě se členy oborové rady a doktorandem+školitelem 3 okruhy a u státní doktorské zkoušky vybrán 1 tematický okruh.

Tematika polské filologie

1. O jazyce a stylu současné polské prózy ve srovnání s českou, ruskou nebo ukrajinskou prózou.  Nejnovější teorie (terminologie) a badatelské postupy – hodnocení. Výběr podle zaměření.

2. Současná polská básnická tvorba ve slovanském (českém, ruském nebo ukrajinském) kontextu. Výběr podle zaměření.

3. Nové teorie v současné polské literární vědě ve srovnání (s českou, ruskou nebo ukrajinskou LV). Výběr podle zaměření. 

4. Nové teorie v současné polské jazykovědě ve srovnání (s českou, ruskou nebo ukrajinskou LV). Výběr podle zaměření.

5. Významné osobnosti polské literární vědy 20. a 21. století. Hodnocení jejich přínosu k rozvoji slovanské/ evropské literární vědy. Výběr podle zaměření.

6. Významné osobnosti polské jazykovědy 20. a 21. století. Hodnocení jejich přínosu k rozvoji slovanské/ evropské literární vědy. Výběr podle zaměření.

7. Kognitivní teorie v polské jazykovědě ve srovnání s českou, ruskou, ukrajinskou a jejich přínos. 

8. Kognitivní teorie v polské literární vědě ve srovnání s českou, ukrajinskou nebo ruskou LV. Výběr podle zaměření.

9. Žánrové proměny polské literatury XX. a XXI. století ve srovnání s literární tvorbou českou, ruskou nebo ukrajinskou. Výběr podle zaměření.

10. Literární text jako překladatelský problém (polské, české, ruské a ukrajinské teorie překladu). Výběr podle zaměření.

11. Vybrané okruhy problémů z dějin slovanských filologií, zvláště pak polské filologie ve srovnání s českou, ruskou nebo ukrajinskou. Výběr podle zaměření.

12. Neologizmy v současné polštině ve srovnání se situací v českém, ruském nebo ukrajinském jazyce. Výběr podle zaměření.

13. Stylové rozvrstvení současné polštiny v populárně naučných textech ve srovnání s češtinou, ruštinou nebo ukrajinštinou. Výběr podle zaměření.

14. Jazyk současné polské publicistiky ve srovnání s dalšími slovanskými jazyky (publicistika česká, ruská nebo ukrajinská). Výběr podle zaměření.

15. Problematika současného polského jazyka z hlediska jeho stylistických funkcí ve srovnání s dalšími slovanskými jazyky (češtinou, ruštinou nebo ukrajinštinou). Výběr podle zaměření.

Tematika ruské filologie

1. O jazyce a stylu současné ruské prózy ve srovnání s českou, polskou nebo ukrajinskou prózou.  Nejnovější teorie (terminologie) a badatelské postupy – hodnocení. Výběr podle zaměření.

2. Současná ruská básnická tvorba ve slovanském (českém, polském nebo ukrajinském) kontextu. Výběr podle zaměření.

3.  Nové teorie v současné ruské literární vědě a jazykovědě ve srovnání (s českou, polskou nebo ukrajinskou LV). Výběr podle zaměření.

4.  Nové teorie v současné ruské jazykovědě ve srovnání (s českou, polskou nebo ukrajinskou LV). Výběr podle zaměření.

5. Významné osobnosti ruské literární vědy 20. a 21. století. Hodnocení jejich přínosu k rozvoji slovanské/ evropské literární vědy. Výběr podle zaměření.

6. Významné osobnosti ruské jazykovědy 20. a 21. století. Hodnocení jejich přínosu k rozvoji slovanské/ evropské literární vědy. Výběr podle zaměření.

7. Kognitivní teorie v ruské jazykovědě ve srovnání s českou a ukrajinskou a jejich přínos. 

8. Kognitivní teorie v ruské literární vědě ve srovnání s českou, ukrajinskou nebo polskou LV. Výběr podle zaměření.

9. Žánrové proměny ruské literatury XX. a XXI. století ve srovnání s literární tvorbou českou, polskou nebo ukrajinskou. Výběr podle zaměření.

10. Literární text jako překladatelský problém (ruské, české, polské a ukrajinské teorie překladu). Výběr podle zaměření.

11. Vybrané okruhy problémů z dějin slovanských filologií, zvláště pak ruské filologie ve srovnání s českou, polskou nebo ukrajinskou. Výběr podle zaměření.

12. Neologizmy v současné ruštině ve srovnání se situací v českém, polském nebo ukrajinském jazyce. Výběr podle zaměření.

13. Stylové rozvrstvení současné ruštiny v populárně naučných textech ve srovnání s češtinou, polštinou nebo ukrajinštinou. Výběr podle zaměření.

14. Jazyk současné ruské publicistiky ve srovnání s dalšími slovanskými jazyky (publicistika česká, polská nebo ukrajinská). Výběr podle zaměření.

15. Problematika současného ruského jazyka z hlediska jeho stylistických funkcí ve srovnání s dalšími slovanskými jazyky (češtinou, polštinou nebo ukrajinštinou). Výběr podle zaměření.

Tematika ukrajinské filologie

1. O jazyce a stylu současné ukrajinské prózy ve srovnání s českou, polskou nebo ruskou prózou.  Nejnovější teorie (terminologie) a badatelské postupy – hodnocení. Výběr podle zaměření.

2. Současná ukrajinská básnická tvorba ve slovanském (českém, polském nebo ukrajinském) kontextu. Výběr podle zaměření.

3. Nové teorie v současné ukrajinské literární vědě ve srovnání (s českou, polskou nebo ruskou LV). Výběr podle zaměření.

4. Nové teorie v současné ukrajinské jazykovědě ve srovnání (s českou, polskou nebo ruskou LV). Výběr podle zaměření.

5. Významné osobnosti ukrajinské literární vědy 20. a 21. století. Hodnocení jejich přínosu k rozvoji slovanské/ evropské literární vědy. Výběr podle zaměření.

6. Významné osobnosti ukrajinské jazykovědy 20. a 21. století. Hodnocení jejich přínosu k rozvoji slovanské/ evropské literární vědy. Výběr podle zaměření.

7. Kognitivní teorie v ukrajinské jazykovědě ve srovnání s českou a ruskou a jejich přínos. 

8. Kognitivní teorie v ukrajinské literární vědě ve srovnání s českou, ruskou nebo polskou LV. Výběr podle zaměření.

9. Žánrové proměny ukrajinské literatury XX. a XXI. století ve srovnání s literární tvorbou českou, polskou nebo ruskou. Výběr podle zaměření.

10. Literární text jako překladatelský problém (ruské, české, polské a ukrajinské teorie překladu). Výběr podle zaměření.

11. Vybrané okruhy problémů z dějin slovanských filologií, zvláště pak ukrajinské filologie ve srovnání s českou, polskou nebo ruskou. Výběr podle zaměření.

12. Neologizmy v současné ukrajinštině ve srovnání se situací v českém, polském nebo ruském jazyce. Výběr podle zaměření.

13. Stylové rozvrstvení současné ruštiny v populárně naučných textech ve srovnání s češtinou, polštinou nebo ruštinou. Výběr podle zaměření.

14. Jazyk současné ukrajinské publicistiky ve srovnání s dalšími slovanskými jazyky (publicistika česká, polská nebo ruská). Výběr podle zaměření.

15. Problematika současného ukrajinského jazyka z hlediska jeho stylistických funkcí ve srovnání s dalšími slovanskými jazyky (češtinou, polštinou nebo ruštinou). Výběr podle zaměření.

Tematika paleoslovenistická

1. Základní charakteristika staroslověnštiny a její místo v klasifikaci slovanských jazyků.

2. Redakce staroslověnského jazyka do konce 11. století a jejich základní jazyková charakteristika.

3. Vliv řečtiny na staroslověnštinu.

4. Vliv latiny a staré horní němčiny na staroslověnštinu.

5. Morfologie a syntax staroslověnštiny v komparaci s dalšími slovanskými jazyky (dle výběru a zaměření doktoranda).

6. Slovní zásoba staroslověnštiny, její funkčně-stylová i teritoriální klasifikace.

7. Staroslověnská lexikografie.

8. Česká redakce církevní slovanštiny, památky českého původu, emauzské období církevní slovanštiny.

9. Kánon staroslověnských památek.

10. Literární památky velkomoravského původu.

11. Hlaholice a cyrilice – původ, rozšíření, paleografická charakteristika; staroslověnština psaná latinkou.

12. Charakteristika písemnictví a literatury vybrané redakce církevní slovanštiny (dle výběru, mimo českou a velkomoravskou redakci).

13. Cyrilometodějský překlad bible a problematika jeho rekonstrukce.

14. Tzv. nová církevní slovanština – liturgický jazyk pravoslavné, řeckokatolické a římskokatolické církve, charakteristika jednotlivých redakcí.

15. Osobnosti české a světové paleoslovenistiky, nejvýznamnější publikace a časopisy.

Návrh témat prací