Závěrečné práce

Termíny SZZk a obhajob

Studenti, kteří chtějí konat SZZK/obhajoby v lednovém termínu 2020, musí mít v akademickém roce 2019/2020 zapsány předměty státní závěrečné zkoušky a obhajoby. 

V případě, že si student tyto předměty nezapíše, nemůže státnice a obhajoby konat!!!

Mezní zápis na termíny SZZK/obhajob - leden 2020 je 12. 12. 2019 do 11.00 hod.

Nejpozdější termín odevzdání bakalářských a diplomových prací (obhajoby leden 2020) je pro studenty sekce polonistiky do 12. 12. 2020.

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalářskou/diplomovou práci, musí v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu.

Doporučujeme si pečlivě zkontrolovat splnění všech studijních povinností (počty kreditů) - STAG - průběh studia.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2019/2020.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2018/2019.

 

 

Bakalářské práce

Pokyny k zadání tématu BP

Upozorňujeme studenty 2. ročníků Bc. studia, že nejpozději do 15. 5. 2020 musí odevzdat vyplněná zadání bakalářských prací na sekretariát katedry.

Postup při evidenci BP:
Student po odsouhlasení tématu BP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data, formulář Podklad pro zadání bakalářské práce vytiskne 3x a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden výtisk si ponechá, dva předá na příslušnou katedru sekretářce katedry.  Sekretářka katedry jeden výtisk založí na katedře a druhý předá na SO.  Pracovnice SO na základě tohoto dokumentu překopírují zadání z portálu do systému. 

Pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářských prací na sekci polonistiky

Pokyny ke zpracování a odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací v rámci bakalářského studia.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2019/2020.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2018/2019.

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalřáskou práci, musí v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu. 

Magisterské práce

Pokyny k zadání tématu DP

Upozorňujeme studenty 1. ročníků Mgr. navazujícího studia, že nejpozději do 28. 11. 2019 musí odevzdat vyplněná zadání diplomových prací na sekretariát katedry.

Postup při evidenci DP:
Student po odsouhlasení tématu DP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data, formulář Podklad pro zadání diplomové práce vytiskne 3x a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden výtisk si ponechá, dva předá na příslušnou katedru sekretářce katedry.  Sekretářka katedry jeden výtisk založí na katedře a druhý předá na SO.  Pracovnice SO na základě tohoto dokumentu překopírují zadání z portálu do systému. 

Pokyny ke zpracování a odevzdání diplomových prací na sekci polonistiky

Pokyny ke zpracování a odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací v rámci magisterského studia.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2019/2020.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2018/2019.

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat diplomovou práci, musí v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu.