Závěrečné práce

Termíny SZZk a obhajob

Studenti, kteří chtějí konat SZZK/obhajoby v květnovém/červnovém (zářijovém - opravný termín) termínu 2021, musí mít v akademickém roce 2020/2021 zapsány všechny předměty státní závěrečné zkoušky a obhajoby. 

V případě, že si student tyto předměty nezapíše, nemůže státnice a obhajoby konat!!!

Mezní zápis na termíny SZZK/obhajob - květen/červen 2021 je 6. 5. 2021 do 11.00 hod.

Nejpozdější termín odevzdání bakalářských a diplomových prací (obhajoby květen/červen 2021) je pro studenty
sekce polonistiky do 6. 5. 2021 do 11.00 hod.

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalářskou/diplomovou práci, musí
v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu.

Doporučujeme si pečlivě zkontrolovat splnění všech studijních povinností (počty kreditů) - STAG - průběh studia.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2020/2021 aktualizovaný 2. 2. 2021 (státnice a obhajoby).

Bakalářské práce

Pokyny k zadání tématu BP

Upozorňujeme studenty 2. ročníků Bc. studia, že nejpozději do 21. 5. 2021 musí odevzdat vyplněná zadání bakalářských prací na sekretariát katedry.

Student po odsouhlasení tématu BP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data, formulář Podklad pro zadání bakalářské práce vytiskne 3x a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden výtisk si ponechá, dva předá na příslušnou katedru sekretářce katedry.  Sekretářka katedry jeden výtisk založí na katedře a druhý předá na SO.  Pracovnice SO na základě tohoto dokumentu překopírují zadání z portálu do systému. 

Pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářských prací na sekci polonistiky

Pokyny ke zpracování a odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací v rámci bakalářského studia.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2020/2021 aktualizovaný 2. 2. 2021 (státnice a obhajoby).

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalřáskou práci, musí v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu. 

 

Magisterské práce

Pokyny k zadání tématu DP

Upozorňujeme studenty 1. ročníků Mgr. navazujícího studia, že nejpozději do 30. 11. 2020 musí odevzdat vyplněná zadání diplomových prací na sekretariát katedry.

Postup při evidenci DP:
Student po odsouhlasení tématu DP vedoucím práce zadá do IS STAG požadovaná data, formulář Podklad pro zadání diplomové práce vytiskne 3x a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden výtisk si ponechá, dva předá na příslušnou katedru sekretářce katedry.  Sekretářka katedry jeden výtisk založí na katedře a druhý předá na SO.  Pracovnice SO na základě tohoto dokumentu překopírují zadání z portálu do systému. 

Pokyny ke zpracování a odevzdání diplomových prací na sekci polonistiky

Pokyny ke zpracování a odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací v rámci magisterského studia.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2020/2021 aktualizovaný 2. 2. 2021 (státnice a obhajoby).

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat diplomovou práci, musí v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu.