Granty

Mezinárodní projekt NAWA 2022–2023

Sekce polské filologie katedry slavistiky FF UP je partnerem projektu „Jazyk v kultuře a kultura v jazyce – seminář a workshopy pro studenty polonistiky v Olomouci“ („Język w kulturze i kultura w języku – seminarium i warsztaty dla studentów polonistyki w Ołomuńcu“), který realizuje spolu s Univerzitou Marie Curie-Skłodowské (UMCS) v Lublinu
Projekt je řešen v rámci Programu NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) „Promocja języka polskiego”.
Dr Katarzyna Prorok – hlavní řešitelka projektu (Etnolingvistická pracovna, UMCS/Pracownia Etnolingwistyczna, UMCS)
Mgr. Aleksandra Starzyńska, Ph.D. – koordinátorka projektu za českého partnera (UP)
Realizace: 2022–2023

Popis projektu:
Projekt vychází ze zájmu partnera (Univerzita Palackého v Olomouci) o polský jazyk a kulturu, zejména o lidový jazyk a kulturu. Česká strana ocenila výzkum jazyka folkloru, prováděný (několik desítek let) polskými etnolingvisty z Lublinu, a nabídla didaktickou spolupráci.
Cílem projektu je seznámit studenty polonistiky a doktorandy UP v Olomouci s metodikou studia polského lidového jazyka v širokém kulturním kontextu, která zapadá do cyklu výuky regionálních aspektu v polské kultuře.
V rámci semináře a workshopů bude ukázáno, jak funguje jazyk v lidové kultuře (zejména
ve folklorních textech, rituálech a tradiční hudbě) a jak lze lidovou kulturu studovat (rekonstruovat) pomocí zkoumání jazyka folkloru.
Studenti tak budou mít možnost rozšířit své znalosti polského jazyka v jeho regionálních variantách a zjistit, jak jazyk funguje v rituálech a hudebním folkloru – v minulosti i v současnosti. K tomuto účelu budou použity mimo jiné archivní nahrávky z terénních výzkumů prováděných od 60. let 20. století v Ústavu polské filologie Univerzity Marie Curie-Skłodowské a shromažďované v Etnolingvistické pracovně, jakož i současné "živé" interpretace písní Mikulášského orchestru, který již léta úspěšně působí na polské folklorní scéně. 
Seminář a workshopy se uskuteční v letním semestru 2022/2023. Výuku povedou pracovníci Univerzity Marie Curie-Skłodowské zastupující různé vědní disciplíny, kteří již léta úspěšně spolupracují. Ústav lingvistiky a literární vědy Filologické fakulty budou zastupovat prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS, dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk, dr Monika Łaszkiewicz (Oddělení textologie a gramatiky polského jazyka), dr Anna Kaczan a dr Katarzyna Prorok (Etnolingvistická pracovna). Institut kulturních věd bude zastupovat dr Agata Kusto, muzikoložka a šéfredaktorka časopisu "Pismo Folkowe". Workshopy, během nichž budou rekonstruovány vybrané lidové rituály, povede Mikulášský orchestr pod vedením mgr Bogdana Brachy a mgr Agnieszky Matecké-Skrzypek z Akademického kulturního centra UMCS "Chatka Żaka" (Programové a umělecké oddělení). Celý projekt bude slavnostně ukončen koncertem Orchestru, na který jsou zváni všichni studenti a zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Mezinárodní projekt NAWA 2021–2022

Sekce polské filologie katedry slavistiky FF UP je partnerem projektu "Obraz świata i człowieka w świetle polszczyzny dawnej i współczesnej. Seminarium i warsztaty (etno)lingwistyczne dla studentów i doktorantów polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), který realizuje spolu s pracovištěm Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie.

Projekt je řešen v rámci Programu NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) „Promocja Języka Polskiego”.
Dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk – hlavní řešitelka projektu
Mgr. Aleksandra Starzyńska, Ph.D. – koordinátorka za sekci polonistiky
Realizace: 2021–2022

Popis projektu:
Projekt vyrůstá ze zájmu partnera (Univerzity Palackého v Olomouci) o polský jazyk v aspektu odraženého v něm jazykového obrazu světa a vztahu jazyka s člověkem a kulturou, do níž je ponořen. Česká strana ocenila prováděný několik desítek let polskými filology z Lublinu etnolingvistický výzkum polského jazyka a kultury a nabídla didaktickou spolupráci. Cílem projektu je seznámit studenty polonistiky a doktorandy UP v Olomouci s popisem pojmu jazykového obrazu světa a metodami jeho rekonstrukce, které vypracoval etnolingvistický tým z Lublinu. Semináře, workshopy a vědecká zasedání pořádané na Univerzitě Palackého a na UMCS umožní českým studentům a doktorandům prohloubit znalosti v oblasti polského jazyka a podívat se na jazykovou látku, ve které se odřazuje jednak zkušenost uživatelů jazyka a jednak sociální, historické a kulturní podmínky. Činnosti v rámci projektu budou prováděny výzkumnými a pedagogickými odborníky, kteří mají vědecké úspěchy a patřičné pedagogické zkušenosti v tomto předmětu: emeritní profesor UMCS Jerzy Bartmiński, zaměstnanci Ústavu polské filologie UMCS (Katedry textologie a gramatiky polského jazyka): prof. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk (hlavní řešitelka projektu), dr hab. Joanna Szadura, dr Sebastian Wasiuta, dr Monika Łaszkiewicz, dr Olga Kielak, dr Anna Kaczan, dr Katarzyna Prorok, zaměstnankyně Ústavu slavistiky Polské akademie věd (PAN) – dr Agata Bielak a zaměstnankyně Univerzity Palackého – dr Aleksandra Starzyńska.
Realizace projektu umožní vytvořit teoretický a metodologický základ pro budoucí etnolingvistický popis polského jazyka v bakalářských, magisterských a doktorských pracích na české univerzitě. Bude to také forma propagace rozsáhlého etnolingvistického výzkumu polského jazyka (který se na UMCS provádí již několik desítek let), nástrojů pro analýzu a popis jazyka, a zároveň možnost šíření publikovaných četných vědeckých prací prezentujících výsledky těchto popisů.

Mezinárodní projekt NAVA

Sekce polské filologie katedry slavistiky FF UP je partnerem projektu "Warsztaty języka polskiego specjalistycznego dla studentów i doktorantów czeskiej polonistyki – Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu", který realizuje spolu s pracovištěm Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Odkaz na www projektu zde.

OPIS PROJEKTU:

Celami projektu są: przygotowanie studentów i doktorantów Uniwersytetu Palacky-ego w Ołomuńcu do podjęcia pracy w Polsce i ułatwienie codziennej komunikacji z polskimi instytucjami oraz promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

Przedmiotem projektu są warsztaty specjalistycznego języka polskiego, w tym: języka biznesowego, medycznego, dziennikarskiego oraz prawnego i prawniczego w różnych ich odsłonach i odmianach komunikacyjnych, dyskursywnych i tekstowych.

Działanie realizowane w projekcie będą odbywały się w trybie zdalnym, za pośrednictwem technik kształcenia na odległość.

 

TA ČR

Česko-polsko-ruský idiomatikon
č. TL03000467 
Projekt je řešen v rámi Programu na podporu aplikovaného celospolečenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. - hlavní řešitelka
Realizace: 2020 - 2023

Výstup:
Daniel Borysowski, Barbara Chlebda, Wojciech Chlebda, Irena Danecka, Ivana Dobrotová, Jan Jeništa, Aleksandra Starzyńska, Tomasz Wielg: 
Lidé – Média – Komunikace. Česko-polsko-ruský a polsko-česko-ruský idiomatikon / Ludzie – Media – Komunikacja. Czesko-polsko-rosyjski i polsko-czesko-rosyjski idiomatykon. Online. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2023. ISBN 978-83-8332-051-9. Dostupné z: https://bg.uni.opole.pl/wp-content/uploads/LMK-ISBN-978-83-8332-051-9.pdf.

Evropské a mezinárodní granty

University of Palacky is a partner in The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations  [HEC]

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary,
Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International
Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for
sustainable regional cooperation in Central Europe.

This is a project implemented under the strategic partnerships of the Visegrad Fund Strategic Grants program (No. 22020071). The project coordinator is the University of Silesia in Katowice, and the other partners are: Comenius University in Bratislava, Polish National School in Hungary, Palacky University in Olomouc and Matej Bel University in Banska Bystrica.

The main goal of the HEC project is to address the humanist aspect of climate, which is targetting towards creating education responding to present day needs. Humanists (literature researchers, critics, linguists, historians, didactic researchers) and educators with practical experience, all coming from V4 countries create a systematic, factually multi-faceted proposal for a humanistic education on climate, which will develop awareness of its state and threats as well as pro-climate attitudes. Introducing climate education in neighboring countries gives chance for limiting the destructive actions. The HEC educating forms’ and methods’ recommendations gravitate towards creating a new quality in education, combining traditional means with (6) digital education, as such fusion is essential in the XXI century, has been confirmed by 2020 pandemic and guarantee effective education reaching planned goals. 

More details about the HEC project   www.hec.us.edu.pl

Katedra  slavistiky – sekce polské filologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého  v Olomouci je partnerem  projektu s názvem The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations  [HEC]

Jedná se o projekt realizovaný v rámci strategického partnerství  programu Visegrad Fund Strategic Grants (č. 22020071). Hlavním koordinátorem projektu je Slezská univerzita v Katovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach),  dalšími partnery jsou Univerzita Komenského v Bratislavě, Ogólnokrajowa Szkoła Polska  v Maďarsku, Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Mateja Bela v Bánské Bystrici.
Hlavním cílem projektu HEC  je  zaměření  na humanitní rozměr problematiky věnované klimatu s důrazem na současné potřeby ve vzdělávání.
Zástupci humanitních  věd a lidé z praxe, tedy učitelé  a lektoři různých  vzdělávacích institucí na různých úrovních škol zemí V4, tvoří systematickou, obsahově různorodou nabídku humanitního vzdělávání o klimatu, která by měla  formovat povědomí o stavu a ohrožení klimatu a současně podpořit proklimatické postoje mladé populace.
Geografický rozsah HEC zahrnuje  země V4, neboť otázky týkající se změny klimatu a jejich dopad je problémem přeshraničním.
Vzdělávání „pro klima“ v sousedících zemích tak zvyšuje šance na  zastavení či minimalizaci  destrukčních  vlivů na atmosféru v budoucnu.
Návrhy HEC v rámci  vzdělávacích forem a metod  směřují k  vytvoření nové kvality vzdělávání spojujícího tradiční vzdělávací formy se vzděláváním digitálním. 
Jsme přesvědčeni, že právě taková symbióza  je ve 21. století nezbytná (což potvrzuje také situace s pandemií 2020) a že je zárukou efektivních vzdělávacích procesů. 
(www.hec.us.edu.pl
doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. - řešitelka za katedru slavistiky FF UP
Realizace: 2020 - 2021

Humanitní vědy pro klima. Vzdělávací ekomateriály / Humanistyka dla klimatu. Ekomateriały edukacyjne

Humanitní vědy pro klima. Vzdělávací ekomateriály

Na platformě HEC Slezské univerzity v Katovicích je k dispozici mnoho zajímavého obsahu o humanitním vzdělávání a klimatu: přednášky Mistrů, výzkumné materiály, webináře a workshopy, vzdělávací materiály.

Zveme Vás k návštěvě této platformy: https://www.hec.platforma.us.edu.pl/

Univerzita Palackého v Olomouci je jedním z partnerů projektu „Humanitní vzdělávání V4 pro klima (HEC)“ (angl. “The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations (HEC)”): www.hec.us.edu.pl

 

Humanistyka dla klimatu. Ekomateriały edukacyjne

Na platformie HEC Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach znajduje się wiele zajmujących treści dotyczących edukacji humanistycznej i klimatu: wykłady Mistrzów, materiały naukowe, webinary i warsztaty, materiały edukacyjne.

Zapraszamy do odwiedzenia platformy:  https://www.hec.platforma.us.edu.pl/   

Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu jest jednym z partnerów w projekcie „Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje” (HEC)” (ang. “The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations (HEC)”): www.hec.us.edu.pl

 

Kalendarium: Edukacja humanistyczna dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje 
(1.10.2020–30.09.2023)

Calendarium: The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations 
(1.10.2020–30.09.2023)

Międzynarodowa konferencja naukowa EDUKACJA HUMANISTYCZNA I KLIMAT – SCENARIUSZE DZIAŁANIA V4 Podsumowanie projektu Visegrad Fund Bańska Bystrzyca, 8.09.2023 MS TEAMS 8.09.2023

Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje

redakcja: Bernadeta Niesporek-Szamburska, Maria Wacławek, Zuzana Obertová; współpraca: Ivana Dobrotová, Anita Račáková, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2023, ISBN 978-83-226-4329-7 link

 

Zveme Vás k přečtení publikace, která je výsledkem spolupráce vědců a učitelů
z Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska v rámci projektu "Humanitní vzdělávání V4 pro klima. Diagnózy - osvědčené postupy - doporučení" (VF 22020071), který koordinuje Interdisciplinární výzkumné centrum humanitního vzdělávání Slezské univerzity v Katovicích. 

We invite you to read the publication, which is the result of cooperation between researchers and teachers from Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary as part of the project "Humanistic education V4 for the climate. Identifications - good practices - recommendations" (VF 22020071), coordinated by the Interdisciplinary Center for Research in Humanities Education at the University of Silesia in Katowice.

 

The publication was made possible through Strategic Grant No. 22020071 (The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations [HEC]) from the International Visegrad Fund by the Interdisciplinary Center for Research in Humanities Education in the University of Silesia. The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Humanitní vzdělávání V4 pro klima - doporučení pro poskytovatele vzdělávání

 

Zvyšování jazykové kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce
CZ.11.3.119/0.0./0.0./16_021/0000739
(http://kompetence.ff.upol.cz)
doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. - hlavní řešitelka
Realizace: 2017 - 2021

Univerzity pro své pohraničí (Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR)
CZ.3.22/2.3.00/12.03352/1
(http://interaktmapa.upol.cz)
doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. - hlavní řešitelka
Realizace: leden 2013 - duben 2015

INKULTUS - Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci
(http://inkultus.upol.cz/)
CZ.1.07/2.2.00/28.0137
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. - garant za katedru slavistiky

IFIT - Interdisciplinární filologická inovace translatologických modulů na cizojazyčných katedrách FF UP (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
(www.ifit.upol.cz)
Mgr. Jan Jeništa., Ph.D. - garant za sekci polonistiky
Realizace: červen 2012 - 2015

Česko-polské lexikografické centrum (Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR) 
(http://lexikografie.polonistika.upol.cz
doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. – hlavní řešitelka
Realizace: 2012 - duben 2014

Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
(http://www.ifo.upol.cz)
Mgr. Jan Jeništa, Ph.D. - koordinátor za sekci polonistiky
Realizace: leden 2011 - červen 2013

Česko-polské kulturně vzdělávací partnerství / Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne (Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR) 
(http://czpl.polonistika.upol.cz)
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. – hlavní řešitelka
Realizace: 2008 - 2010

FPVČ

Jan Hus a husité v polské literatuře
dr Michal Hanczakowski – hlavní řešitel
Realizace: 2017 – 2019

IGA FF UP

Bibliografický soupis díla Václava Buriana (1959–2014) 
Mgr. Jan Jeništa, Ph.D. – hlavní řešitel
Realizace: březen 2016 – únor 2017

Historie a současnost olomoucké polonistiky
prof. Marie Sobotková – hlavní řešitelka
Realizace: březen 2012 – únor 2014

Současná ruská, ukrajinská a polská literatura jako jev estetický a problém překladatelský
Mgr. Jan Jeništa - garant za sekci polonistiky 
Realizace: březen 2012 – únor 2014

Mladá generace středoevropských prozaiků a prozaiček. Komparativní studie polsky, německy, česky, slovensky a ukrajinsky psané literatury.
Mgr. Jan Jeništa - hlavní řešitel
Realizace: březen 2010 – únor 2011

FRVŠ

Inovace předmětu "Tlumočení odborného textu" ve stávajícím studijním programu
Mgr. Marie Grigová  – hlavní řešitelka
Realizace: 2011

Databáze k předmětu Polské reálie – inovace předmětu stávajícího studijního programu
prof. Marie Sobotková – hlavní řešitelka
Realizace: 2007

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)