Granty

Mezinárodní projekt NAVA

Sekce polské filologie katedry slavistiky FF UP je partnerem projektu "Warsztaty języka polskiego specjalistycznego dla studentów i doktorantów czeskiej polonistyki – Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu", který realizuje spolu s pracovištěm Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Odkaz na www projektu zde.

OPIS PROJEKTU:

Celami projektu są: przygotowanie studentów i doktorantów Uniwersytetu Palacky-ego w Ołomuńcu do podjęcia pracy w Polsce i ułatwienie codziennej komunikacji z polskimi instytucjami oraz promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

Przedmiotem projektu są warsztaty specjalistycznego języka polskiego, w tym: języka biznesowego, medycznego, dziennikarskiego oraz prawnego i prawniczego w różnych ich odsłonach i odmianach komunikacyjnych, dyskursywnych i tekstowych.

Działanie realizowane w projekcie będą odbywały się w trybie zdalnym, za pośrednictwem technik kształcenia na odległość.

 

TA ČR

Česko-polsko-ruský idiomatikon
č. TL03000467 
Projekt je řešen v rámi Programu na podporu aplikovaného celospolečenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. - hlavní řešitelka
Realizace: 2020 - 2023

Evropské a mezinárodní granty

University of Palacky is a partner in The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations  [HEC]

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary,
Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International
Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for
sustainable regional cooperation in Central Europe.

This is a project implemented under the strategic partnerships of the Visegrad Fund Strategic Grants program (No. 22020071). The project coordinator is the University of Silesia in Katowice, and the other partners are: Comenius University in Bratislava, Polish National School in Hungary, Palacky University in Olomouc and Matej Bel University in Banska Bystrica.

The main goal of the HEC project is to address the humanist aspect of climate, which is targetting towards creating education responding to present day needs. Humanists (literature researchers, critics, linguists, historians, didactic researchers) and educators with practical experience, all coming from V4 countries create a systematic, factually multi-faceted proposal for a humanistic education on climate, which will develop awareness of its state and threats as well as pro-climate attitudes. Introducing climate education in neighboring countries gives chance for limiting the destructive actions. The HEC educating forms’ and methods’ recommendations gravitate towards creating a new quality in education, combining traditional means with (6) digital education, as such fusion is essential in the XXI century, has been confirmed by 2020 pandemic and guarantee effective education reaching planned goals. 

More details about the HEC project   www.hec.us.edu.pl

Katedra  slavistiky – sekce polské filologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého  v Olomouci je partnerem  projektu s názvem The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations  [HEC]

Jedná se o projekt realizovaný v rámci strategického partnerství  programu Visegrad Fund Strategic Grants (č. 22020071). Hlavním koordinátorem projektu je Slezská univerzita v Katovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach),  dalšími partnery jsou Univerzita Komenského v Bratislavě, Ogólnokrajowa Szkoła Polska  v Maďarsku, Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Mateja Bela v Bánské Bystrici.
Hlavním cílem projektu HEC  je  zaměření  na humanitní rozměr problematiky věnované klimatu s důrazem na současné potřeby ve vzdělávání.
Zástupci humanitních  věd a lidé z praxe, tedy učitelé  a lektoři různých  vzdělávacích institucí na různých úrovních škol zemí V4, tvoří systematickou, obsahově různorodou nabídku humanitního vzdělávání o klimatu, která by měla  formovat povědomí o stavu a ohrožení klimatu a současně podpořit proklimatické postoje mladé populace.
Geografický rozsah HEC zahrnuje  země V4, neboť otázky týkající se změny klimatu a jejich dopad je problémem přeshraničním.
Vzdělávání „pro klima“ v sousedících zemích tak zvyšuje šance na  zastavení či minimalizaci  destrukčních  vlivů na atmosféru v budoucnu.
Návrhy HEC v rámci  vzdělávacích forem a metod  směřují k  vytvoření nové kvality vzdělávání spojujícího tradiční vzdělávací formy se vzděláváním digitálním. 
Jsme přesvědčeni, že právě taková symbióza  je ve 21. století nezbytná (což potvrzuje také situace s pandemií 2020) a že je zárukou efektivních vzdělávacích procesů. 
(www.hec.us.edu.pl
doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. - řešitelka za katedru slavistiky FF UP
Realizace: 2020 - 2021

Zvyšování jazykové kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce
CZ.11.3.119/0.0./0.0./16_021/0000739
(http://kompetence.ff.upol.cz)
doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. - hlavní řešitelka
Realizace: 2017 - 2021

Univerzity pro své pohraničí (Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR)
CZ.3.22/2.3.00/12.03352/1
(http://interaktmapa.upol.cz)
doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. - hlavní řešitelka
Realizace: leden 2013 - duben 2015

INKULTUS - Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci
(http://inkultus.upol.cz/)
CZ.1.07/2.2.00/28.0137
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. - garant za katedru slavistiky

IFIT - Interdisciplinární filologická inovace translatologických modulů na cizojazyčných katedrách FF UP (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
(www.ifit.upol.cz)
Mgr. Jan Jeništa., Ph.D. - garant za sekci polonistiky
Realizace: červen 2012 - 2015

Česko-polské lexikografické centrum (Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR) 
(http://lexikografie.polonistika.upol.cz
doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. – hlavní řešitelka
Realizace: 2012 - duben 2014

Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
(http://www.ifo.upol.cz)
Mgr. Jan Jeništa, Ph.D. - koordinátor za sekci polonistiky
Realizace: leden 2011 - červen 2013

Česko-polské kulturně vzdělávací partnerství / Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne (Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR) 
(http://czpl.polonistika.upol.cz)
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. – hlavní řešitelka
Realizace: 2008 - 2010

FPVČ

Jan Hus a husité v polské literatuře
dr Michal Hanczakowski – hlavní řešitel
Realizace: 2017 – 2019

IGA FF UP

Bibliografický soupis díla Václava Buriana (1959–2014) 
Mgr. Jan Jeništa, Ph.D. – hlavní řešitel
Realizace: březen 2016 – únor 2017

Historie a současnost olomoucké polonistiky
prof. Marie Sobotková – hlavní řešitelka
Realizace: březen 2012 – únor 2014

Současná ruská, ukrajinská a polská literatura jako jev estetický a problém překladatelský
Mgr. Jan Jeništa - garant za sekci polonistiky 
Realizace: březen 2012 – únor 2014

Mladá generace středoevropských prozaiků a prozaiček. Komparativní studie polsky, německy, česky, slovensky a ukrajinsky psané literatury.
Mgr. Jan Jeništa - hlavní řešitel
Realizace: březen 2010 – únor 2011

FRVŠ

Inovace předmětu "Tlumočení odborného textu" ve stávajícím studijním programu
Mgr. Marie Grigová  – hlavní řešitelka
Realizace: 2011

Databáze k předmětu Polské reálie – inovace předmětu stávajícího studijního programu
prof. Marie Sobotková – hlavní řešitelka
Realizace: 2007