Studijní programy

Bakalářské

Polská filologie
– dvouprogramové studium (původně dvouoborové), které je nutno kombinovat s druhým dvouprogramovým studiem (např. polská filologie maior* - ruská filologie minor** nebo ruská filologie maior - polská filologie minor), 
forma prezenční, tříleté bakalářské studium
*   maior - studijní program, na kterém student bude psát svoji závěrečnou bakalářskou práci
** minor - studijní program, na kterém student nebude psát svoji závěrečnou bakalářskou práci
Požadavky k přijímacím zkouškám – viz Katalog studijních programů níže.     

Polská filologie
– samostatný studijní program, forma prezenční, tříleté studium
Požadavky k přijímacím zkouškám – viz Katalog studijních programů níže.  

Polská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi
– samostatný studijní program se specializací, forma prezenční, tříleté studium
Požadavky k přijímacím zkouškám – viz Katalog studijních programů níže. 

Magisterské navazující

Polská filologie
– dvouprogramové studium (původně dvouoborové), které je nutno kombinovat s druhým dvouprogramovým studiem (např. polská filologie maior* - ruská filologie minor** nebo ruská filologie maior - polská filologie minor), 
forma prezenční, dvouleté studium
*   maior - studijní program, na kterém student bude psát svoji závěrečnou diplomovou práci
** minor - studijní program, na kterém student nebude psát svoji závěrečnou diplomovou práci
Požadavky k přijímacím zkouškám – viz Katalog studijních programů níže. 

Polská filologie se specializací na překlad
– samostatný studijní program se specializací, forma prezenční, dvouleté studium
Požadavky k přijímacím zkouškám – viz Katalog studijních programů níže. 

Katalog studijních programů UP

www

Doktorské

Srovnávací slovanská filologie

Základní charakteristika

Doktorský studijní program Filologie, který integruje českou, polskou, ruskou a ukrajinskou filologii do doktorského studijního oboru Srovnávací slovanská filologie, který se člení na dva podobory - Srovnávací slovanská jazykověda a Srovnávací slovanská literární věda. Tento doktorský studijní obor zkoumá jednotlivé slovanské filologie ve vzájemných vztazích nebo ve vztahu k české filologii, a to synchronně a diachronně. Realizací tohoto DSP je posílena kontinuita vysokoškolské přípravy nejlepších absolventů uvedených oborů další formou vzdělávání. Během čtyřletého studia je student systematicky vzděláván jak v teoretických, tak i praktických disciplínách. Teoretické disciplíny - zejména oborové přednášky - vedou k získání a prohloubení znalostí o jednotlivých slovanských filologiích a student se jimi vzdělává v širších kontextech, než představuje samotné specifikované téma jeho disertační práce. Dílčí předměty představují různé metodologické přístupy k literárněvědnému a lingvistickému slavistickému zkoumání, jejich historii, teoretické vymezení i aplikaci do výzkumu. V praktických oblastech je student veden ke schopnostem samostatné tvůrčí vědecké činnosti, a to jak prostřednictvím samotných dílčích výstupů svého bádání, tak také prostřednictvím odborných seminářů zaměřených na publikační dovednosti. Školicím pracovištěm je katedra slavistiky FF UP.

Požadavky k přijímacím zkouškám – viz Katalog studijních programů. 

Návrh témat prací

Tematika polské filologie

O jazyce a stylu současné polské prózy ve srovnání např. s českou prózou.
Současná polská básnická tvorba ve slovanském a  evropském kontextu.
Memoárové texty jako pramen k  poznání autorské tvorby.
Intertextovost v současné polské literatuře.
Polská literární tvorba a její filmové ztvárnění.
Žánrové proměny polské  literatury XX. A XXI. století. 
Básnický text jako překladatelský problém.
Možnosti překladu polských prozaických (dramatických) textů.
Vybrané okruhy problémů z dějin slovanských filologií, zvláště pak polské filologie.
Vybrané okruhy problémů z dějin lingvistiky se zvláštním zřetelem k vývoji polského jazyka
Neologizmy v současné polštině ve srovnání se situací v českém, ruském, ukrajinském kontextu..
Stylové rozvrstvení současné polštiny v populárně naučných textech ve srovnání s další slovanskou filologií.
Jazyk současné polské publicistiky ve srovnání s další slovanskou filologií.
Styl parlamentních projevů v polském a českém kulturním kontextu.
Problematika současného polského jazyka z hlediska jeho stylistických funkcí ve srovnání s další slovanskou filologií.
Současný polský jazyk a jazyková komunikace.
Problematika odborné polské terminologie ve společensko-vědních oblastech ve srovnání s …

Tematika ruské filologie

Výzkum ruského odborného a publicistického stylu v různých jazykových rovinách v konfrontaci s češtinou.
Ruské texty různých funkčních stylů z hlediska textové lingvistiky.
Sociolingvistické aspekty variability ruského jazyka v různých jazykových rovinách.
Typy pojmenování v současné ruštině (zvláště v sociálně právní sféře a hospodářství).
Jazyková problematika česko-ruského a rusko-českého překladu.

Tematika ukrajinské filologie

Ukrajinština v nových politicko-společenských podmínkách.
Formálně syntaktické a sémantické modelování struktury slovanské věty.
Jazyk současné ukrajinské reklamy.
Ukrajinština a čeština (popř. další jazyky, zvl. polština) ve srovnávacím pohledu.
Jazyk současné ukrajinské publicistiky ve srovnání s další slovanskou filologií.

Tematika paleoslavistická

Klasifikace lexika církevněslovanských textů v poměru k rukopisům staroslověnského kánonu.
Hapax legomena v staroslověnštině.
Lexikální různočtení starozákonních knih v redakčních opisech velkomoravských předloh.
Parimejní oddíly v charvátskohlaholských breviářích a misálech.
Problematika rekonstrukce hlaholského abecedaria.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)