Státní závěrečné zkoušky

Termíny SZZk a obhajob

Studenti, kteří chtějí konat SZZK/obhajoby v květnovém/červnovém (zářijovém - opravný termín) termínu 2021, musí mít v akademickém roce 2020/2021 zapsány všechny předměty státní závěrečné zkoušky a obhajoby. 

V případě, že si student tyto předměty nezapíše, nemůže státnice a obhajoby konat!!!

Mezní zápis na termíny SZZK/obhajob - květen/červen 2021 je 6. 5. 2021 do 11.00 hod.

Nejpozdější termín odevzdání bakalářských a diplomových prací (obhajoby květen/červen 2021) je pro studenty
sekce polonistiky do 6. 5. 2021 do 11.00 hod.

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalářskou/diplomovou práci, musí
v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu.

Doporučujeme si pečlivě zkontrolovat splnění všech studijních povinností (počty kreditů) - STAG - průběh studia.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2020/2021 aktualizovaný 2. 2. 2021 (státnice a obhajoby).

Bakalářská zkouška

Polská filologie - Dvouoborové bakalářské tříleté studium

Okruhy otázek k bakalářské zkoušce pro rok 2007/2008

Literatura

Zestaw 1

 1. Proszę scharakteryzować poezję religijną polskiego średniowiecza
 2. Mickiewicz jako autor wierszy programowych polskiego romantyzmu
 3. Kazimierz Przerwa-Tetmajer jako poeta dekadencki

  Zestaw 2

  1. Proszę scharakteryzować poezję świecką polskiego średniowiecza
  2. Nowatorskie aspekty poezji Adama Mickiewicza
  3. „Wesele” Wyspiańskiego jako kreacja mitów narodowych Polaków

   Zestaw 3

   1. Proszę zdefiniować pojęcia renesansu, humanizmu i reformacji
   2. Miejsce „Pana Tadeusza” w dorobku Mickiewicza i w polskiej tradycji kulturowej
   3. Proszę omówić różnice w podejściu do roli poezji między skamandrytami a futurystami

    Zestaw 4

    1. Na wybranych przykładach tekstów proszę omówić poszczególne etapy w biografii Jana Kochanowskiego
    2. Podstawowe cechy powieści realistycznej w oparciu o „Lalkę” Prusa
    3. Eksperymenty Gombrowicza i Schulza w prozie – proszę omówić różnice w stosunku do tradycyjnej prozy realistycznej

     Zestaw 5

     1. Znaczenie „Trenów” Kochanowskiego w kontekście literatury renesansowej
     2. Romantyczne eksperymenty gatunkowe a „Dziady” cz. III Mickiewicza
     3. Wojna i ucieczka przed nią w poezji K.K. Baczyńskiego

      Zestaw 6

      1. Odwołując się do wybranych przykładów proszę omówić podstawowe założenia poetyki barokowej
      2. Ironia i historia jako tematy romantyczne w oparciu o „Balladynę” Słowackiego
      3. Międzywojenna poezja polska – najważniejsi twórcy i najważniejsze tendencje

       Zestaw 7

       1. Ignacy Krasicki jako uniwersalny poeta oświeceniowy
       2. Nowela pozytywistyczna jako gatunek dydaktyczny na wybranym przykładzie
       3. Proza oraz dramat między laty 1914–1944.

        Zestaw 8

        1. Proszę omówić rolę teatru stanisławowskiego i scharakteryzować typowe cechy ówczesnych sztuk
        2. Krytyka i pochwała romantyzmu w wierszach C. K. Norwida
        3. Tematy wojenne w poezji, prozie oraz dramacie w twórczości powojennej. 

         Morfologia

         1. Części mowy – podstawy klasyfikacji, klasyfikacja semantyczna, fleksyjna, składniowa
          + analiza tekstu
         2. Morfem i wyraz, typy morfemów, allomorfizm
          + analiza tekstu
         3. Podstawowe pojęcia fleksyjne: temat fleksyjny, końcówka fleksyjna.
          Typy tematów fleksyjnych (podstawowy, oboczny, supletywny, derywowany).
          + analiza tekstu
         4. Kategorie fleksyjne poszczególnych części mowy
          + analiza tekstu
         5. Podstawowe pojęcia słowotwórstwa: wyraz motywowany (derywat), wyraz motywujący, temat słowotwórczy, formant. Typy formantów
          + analiza tekstu
         6. Jednostki systemu słowotwórczego: gniazdo słowotwórcze, paradygmat słowotwórczy, kategoria słowotwórcza, typ słowotwórczy
          + analiza tekstu
         7. Rodzaje słowotwórstwa: adaptacja, derywacja właściwa, kompozycja
          + analiza tekstu

         Składnia

         Analiza wypowiedzenia wielokrotnie złożonego (wykres i opis).

         Magisterská zkouška

         Polská filologie - navazující dvouprogramové studium (PF maior, PF minor) - okruhy k SZZk platné od 1. 1. 2021 – nové akreditace pro studenty zapsané do studia od akademického roku 2019/2020  (osobní číslo začíná od F19….) zde.

         Polská filologie se specializací na překlad - navazující samostatný studijní program (POLFPRN) - okruhy k SZZk platné od 1. 1. 2021 – nové akreditace pro studenty zapsané do studia od akademického roku 2019/2020  (osobní číslo začíná od F19….) zde.

         Polská filologie - Dvouoborové navazující magisterské dvouleté studium

         Okruhy otázek k magisterské zkoušce (SZZk) pro rok 2007/2008

         Literatura Polska

         Zestaw 1

         1. Charakterystyka LP XX wieku – podział na okresy i ich charakterystyka
         2. Awantgarda poetycka 20-lecia międzywojennego
         3. Pokolenie Współczesności – twórczość popaździernikowa
         • + Analiza tekstu literackiego wg wyboru – na podstawie spisu lektur

         Zestaw 2

         1. Młoda Polska
         2. Sytuacja literatury polskiej i twórców w okresie PRL-u
         3. Przełom 1989 (?) – twórczość literacka oraz życie pozaliterackie
         • + Analiza tekstu literackiego wg wyboru – na podstawie spisu lektur

         Zestaw 3

         1. Trzydziestolecie literackie (1914-1944)
         2. Rola poezji (poety) w literaturze polskiej XX wieku
         3. Temat II wojny światowej w literaturze powojennej (poezja, proza)
         • + Analiza tekstu literackiego wg wyboru – na podstawie spisu lektur

         Zestaw 4

         1. Twórczość okresu II wojny światowej oraz okresu „zaraz po wojnie”
         2. Fabularność i nieepickość w prozie polskiej lat 90.tych
         3. Literatura powojenna na emigracji – ośrodki, osobowości, działalność
         • + Analiza tekstu literackiego wg wyboru – na podstawie spisu lektur

         Zestaw 5

         1. Lata 50-te i 60-te w literaturze polskiej
         2. Tradycja romantyczna w lit. pol. XX wieku – wzorce, wpływy, przykłady
         3. Katastrofizm w twórczości literackiej okresu dwudziestolecia międzywojennego
         • + Analiza tekstu literackiego wg wyboru – na podstawie spisu lektur

         Zestaw 6

         1. Lata 70-te i połowa lat 80-tych w literaturze polskiej
         2. Literatura „małych ojczyzn” XX wieku – nurt nostalgiczny, postawa emigrantów
         3. Powieść – rozwój gatunku w Polsce od początku XX wieku do początku XXI wieku
         • + Analiza tekstu literackiego wg wyboru – na podstawie spisu lektur

         Zestaw 7

         1. Poezja polska ostatnich 20 lat – rozwój, nurty, spory, osobowości
         2. Pojęcie antyfikcji w lit. pol. po II w. św.
         3. Rozwój dramatu polskiego XX wieku – nurty, wpływy, ważne cezury
         • + Analiza tekstu literackiego wg wyboru – na podstawie spisu lektur

         Zestaw 8

         1. Prozapolska ostatnich 20 lat – rozwój, nurty, spory, osobowości
         2. Poezja okresu II wojny światowej
         3. Innowacyjność w prozie okresu dwudziestolecia międzywojennego – nurt, autorzy
         • + Analiza tekstu literackiego wg wyboru – na podstawie spisu lektur

         Morfologia

         1. Części mowy – podstawy klasyfikacji, klasyfikacja semantyczna, fleksyjna, składniowa + analiza tekstu
         2. Morfem i wyraz, typy morfemów, allomorfizm + analiza tekstu
         3. Podstawowe pojęcia fleksyjne: temat fleksyjny, końcówka fleksyjna. Typy tematów fleksyjnych (podstawowy, oboczny, supletywny, derywowany) + analiza tekstu
         4. Kategorie fleksyjne poszczególnych części mowy + analiza tekstu
         5. Podstawowe pojęcia słowotwórstwa: wyraz motywowany (derywat), wyraz motywujący, temat słowotwórczy, formant. Typy formantów + analiza tekstu
         6. Jednostki systemu słowotwórczego: gniazdo słowotwórcze, paradygmat słowotwórczy, kategoria słowotwórcza, typ słowotwórczy + analiza tekstu
         7. Rodzaje słowotwórstwa: adaptacja, derywacja właściwa, kompozycja + analiza tekstu.

         Kultura języka

         1. Podstawowe pojęcia teoretyczne: kultura języka i jej składniki, teksty, uzus, norma - jej poziomy, typy, warianty w normie, system + analiza tekstu
         2. Typy błędów językowych. Innowacje językowe a błędy językowe + analiza tekstu
         3. Etyka i estetyka słowa - warunki właściwego użycia języka, nowomowa, manipulacja językowa, wulgaryzmy w języku, grzeczność językowa + analiza tekstu
         4. Zasób leksykalny języka polskiego (synonimy, homonimy, antonimy, hiponimy, hiperonimy, holonimy, meronimy, wulgaryzmy, archaizmy, neologizmy, eufemizmy), sposoby wzbogacania leksyki + analiza tekstu
         5. Charakterystyka i klasyfikacja związków frazeologicznych + analiza tekstu
         6. Błędy w użyciu związków frazeologicznych + analiza tekstu
         7. Odmiany języka (socjolekt, idiolekt, żargon, gwara) stratyfikacja współczesnej polszczyzny + analiza tekstu
         8. Świadomość językowa współczesnych Polaków i ich postawy wobec języka - od puryzmu do leseferyzmu + analiza tekstu
         9. Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku: charakterystyczne zjawiska procesy i tendencje + analiza tekstu

         Składnia

         Analiza wypowiedzenia wielokrotnie złożonego (wykres i opis).