Přijímací řízení

Infolinka k přijímacímu řízení tel.: 585 633 063

Podmínky přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na FF UP konaných v akademickém roce 2018/2019

Průběžné informace k přijímacímu řízení

Oznámení o upuštění od konání přijímacích zkoušek u některých bakalářských samostatných studijních programů FF UP

Vzhledem k tomu, že počet podaných přihlášek ke studiu na některých samostatných studijních programech nepřekročil jejich požadovanou kapacitu, rozhodl děkan fakulty o upuštění od konání přijímací zkoušky a přijímací komise Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci proto děkanovi u těchto programů navrhla přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.
Seznam programů, jichž se uvedená informace týká:

Bakalářské samostatné studijní programy (prezenční forma studia):

 • Archivnictví  
 • Česká filologie 
 • Francouzská filologie 
 • Francouzská filologie se specializací na aplikovanou ekonomii 
 • Historické vědy 
 • Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch 
 • Muzikologie 
 • Polská filologie 
 • Polská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi 
 • Praktická nizozemská filologie 
 • Ruská filologie 
 • Ruská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi 
 • Španělská filologie 
 • Ukrajinská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi 
 • Uměnovědná studia 
 • Vietnamská filologie

Bakalářské samostatné studijní programy (kombinovaná forma studia):

 • Migrační studia 
 • Muzikologie 
 • Řízení vzdělávacích institucí  

 

Oznámení o navržení k přijetí najdou uchazeči uvedených programů po přihlášení ve své elektronické přihlášce v záložce „dokumenty“.

Dokument Oznámení o navržení k přijetí již nebude zaslán poštou. 
Informace k zápisu do studiaÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPII MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ ODEVZDÁTE AŽ V DEN ZÁPISU DO STUDIA.

Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části

1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

Po vyhodnocení vyhlášených podmínek pro nahrazení přijímací zkoušky, jsme připravili seznam uchazečů (dle univerzitních čísel), kteří absolvovali vybrané testy v rámci NSZ u společnosti Scio a na základě splnění stanovených kritérií byli navrženi k přijetí bez povinnosti vykonat přijímací zkoušku na FF UP.  Univerzitní číslo je jedinečný identifikátor uchazeče v rámci přijímacího řízení a každý uchazeč jej nalezne ve své pozvánce, kterou má od 18. 4. 2019 zavěšenu ve své e-přihlášce v záložce „dokumenty“.

Studijní programy katedry politologie: Evropská studia a diplomacie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politická komunikace a politický marketing, Politologie – sdružené studium v kombinaci – seznam uchazečů.
Navržení k přijetí na oba  programy v kombinaci platí pouze pro VÝŠE vyjmenované programy a jejich vzájemné kombinace. V případě, že se tyto programy kombinují s jiným než výše uvedeným programem, je uchazeč povinen vykonat přijímací zkoušku na druhý program v kombinaci v požadovaném rozsahu.  (Např. u kombinace "Politologie - Anglická filologie" je třeba vykonat požadované přijímací zkoušky pro program Anglická filologie - test studijních předpokladů FF a jazykový test z angličtiny. V pozvánce k přijímací zkoušce, kterou má uchazeč zavěšenu v e-přihlášce (od 18. 4.) v záložce "dokumenty", má přesně uvedeno, k vykonání jakých zkoušek se má dostavit.)

2. Test ze studijního programu (PT)

U některých filologických programů mohl být PT nahrazen úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu.
Vyhodnocení nahrazení 


Pozvánka k přijímacím zkouškám

Svou pozvánku najdete
- uchazeč o bakalářské studijní programy od 18. 4. 2019,
- uchazeč o navazující studijní programy od 13. 5. 2019
po přihlášení ve své elektronické přihlášce v záložce „dokumenty“ (https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/).

Termín uvedený na pozvánce je pro uchazeče závazný.

Pozvánka k přijímací zkoušce je vytvořena pro každého uchazeče jednotlivě. Zahrnuje všechny programy, na které si uchazeč přihlášku podal a zohledňuje, jaké zkoušky je třeba v rámci všech podaných přihlášek vykonat. Harmonogram jejich konání je sestaven dle časových možností tak, aby uchazeč mohl předepsané zkoušky vykonat v jeden den.

Místa konání zkoušek jsou od sebe vzdálena tak, že je možné se z místa na místo dopravit nejdéle za 15 minut běžným tempem pěší chůzí.

Čas (zahájení) a místo konání všech písemných zkoušek jsou pevně stanoveny.

Ústní přijímací zkoušky uvedené v pozvánce je možné vykonat v daný den vždy v časovém rozmezí od 8:30 do 18:00. Uchazeč se k ústní zkoušce může dostavit kdykoli v průběhu doby jejího trvání tak, jak mu to časové možnosti při konání jiných zkoušek dovolí, nejpozději však 30 minut před ukončením vymezené doby (koná-li uchazeč písemné zkoušky v odpoledních hodinách, je vhodné se k ústní zkoušce dostavit dopoledne a naopak). Legenda ke zkratkám viz níže.

Místa konání přijímaček do bakalářského studia:

Místa konání zkoušek

FF UP organizuje písemné a ústní přijímací zkoušky na těchto místnostech a budovách.  Seznam zkratek s legendou má ve své pozvánce k přijímací zkoušce uveden každý uchazeč.

AM

Auditorium Maximum, Filozofická fakulta, Univerzitní 3, Olomouc

AU FF

Aula Filozofické fakulty UP, Křížkovského 10, Olomouc

N2

Přednáškový sál, Pedagogická fakulta UP , Žižkovo náměstí 951/5, Olomouc

N3

Přednáškový sál, Pedagogická fakulta UP , Žižkovo náměstí 951/5, Olomouc

P21

Učebna, Pedagogická fakulta UP , Žižkovo náměstí 951/5, Olomouc

AU PRIR

Aula Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 12/1192, Olomouc

KA 3.05

Přednáškový sál, Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, Olomouc

KA 1.25

Učebna, Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, Olomouc

LEC

Lectorium, Filozofická fakulta UP, Univerzitní 3, Olomouc

SD

Slovanský dům, Hynaisova 554/11, Olomouc

 

CJS

Centrum judaistických studií, Na Hradě 5, Olomouc

KGN

Katedra germanistiky FF UP - Křížkovského 10, Olomouc

KDFS

Katedra divadelních a filmových studií FF UP - Univerzitní 3, Olomouc

Informace k pozvánce: Termíny konání

 1. 18. 5. a  19. 5. 2019 všechny obory;
 2. 25.  5. 2019 jen pro uchazeče se specifickými potřebami;
 3. ústní zkoušky kateder KAA a PCH v období od 27. 5. do 31. 5. 2019 viz harmonogram
 4. vyhodnocení možností nahrazení části přijímací zkoušky u programů Anglická filologie, Francouzská filologie, Španělská filologie bude zveřejněno k 10. 5. 2019
 5. vyhodnocení možnosti nahrazení přijímací zkoušky formou NSZ u programů katedry politologie viz informace výše

Místa konání přijímaček do navazujícího studia:

Umístění jednotlivých kateder FF UP Olomouc k 10. 6. 2019

Katedra anglistiky a amerikanistiky (anglická filologie)

Křížkovského 10, Olomouc

 

Katedra aplikované ekonomie (aplikovaná ekonomická studia)

Křížkovského 12, Olomouc

 

Katedra asijských studií (čínská, japonská filologie)

Křížkovského 14, Olomouc

 

Katedra bohemistiky (česká filologie)

Křížkovského 10, Olomouc

 

Katedra dějin umění (dějiny výtvarných umění)

Univerzitní 3, Olomouc

 

Katedra divadelních a filmových studií (divadelní, filmová, televizní a rozhlasová studia)

Univerzitní 3, Olomouc

 

Katedra filozofie (filozofie)

Křížkovského 12, Olomouc

 

Katedra germanistiky (německá filologie)

Křížkovského 10, Olomouc

 

Katedra historie (historie, archeologie)

Na Hradě 5, Olomouc

 

Centrum judaistických studií (judaistika)

Na Hradě 5, Olomouc

 

Katedra klasické filologie (latinská filologie)

Na Hradě 5, Olomouc

 

Katedra muzikologie (muzikologie)

Univerzitní 3, Olomouc

 

Katedra nederlandistiky (nizozemská filologie)

Křížkovského 14, Olomouc

 

Katedra obecné lingvistiky (obecná lingvistika)

Křížkovského 14, Olomouc

 

Katedra politologie a evropských studií (politologie)

Křížkovského 12, Olomouc

 

Katedra psychologie (psychologie)

Vodární 6, Olomouc

 

Katedra romanistiky (francouzská, italská, portugalská a španělská filologie)

Křížkovského 10, Olomouc

 

Katedra slavistiky (polská, ruská, ukrajinská filologie)

Sekce rusistiky, ukrajinistiky, polonistiky: Křížkovského 10, Olomouc

 

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie (andragogika, kulturní antropologie, sociologie)

tř. Svobody 8, Olomouc

 

Katedra žurnalistiky (mediální, kulturální studia)

tř. Svobody 8, Olomouc

 

 

Termíny konání

 1. 18. 5. a  19. 5. 2019 všechny obory;
 2. 25.  5. 2019 jen pro uchazeče se specifickými potřebami;
 3. ústní zkoušky kateder KAA a PCH v období od 27. 5. do 31. 5. 2019 viz harmonogram
 4. vyhodnocení možností nahrazení části přijímací zkoušky u programů Anglická filologie, Francouzská filologie, Španělská filologie bude zveřejněno k 10. 5. 2019
 5. vyhodnocení možnosti nahrazení přijímací zkoušky formou NSZ u programů katedry politologie viz informace výše

Harmonogram přijímacího řízení 2018/2019

1.11.2018

sumarizace a zveřejnění požadavků k přijímacímu řízení

1.11.2018 - 28.2.2019

podání přihlášky pro všechny typy a formy Bc. a studia programů akreditovaných v českém jazyce (dále ČJ)

1.11.2018 - 28.2.2019 podání  přihlášky pro všechny formy Nav. magisterského studia programů akreditovaných v českém jazyce (dále ČJ)

1.11.2018 – 31.3.2019

podání přihlášky pro Bc. a nMgr. studium u programů akreditovaných v cizím jazyce (dále CJ)

1.1.2019 – 30.4.2019

podání přihlášky pro doktorské studium (česky i cizojazyčně akreditované programy) a zaslání příloh

 

přijímací zkoušky bakalářské prezenční a kombinované (samostatné, major, minor) studium akreditované v ČJ

1) písemné a ústní:
víkend 18. – 19. 5. 2019 (v případě většího počtu uchazečů a pro uchazeče se specifickými potřebami* i 25. – 26. 5. 2019)

2) 27. 5. - 31. 5. 2019 ústní jen pro programy: 
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad
a pro program Psychologie

10.6.2019

přijímací zkoušky navazující magisterské prezenční i kombinované (samostatné) studium akreditované v ČJ (ústní část  zkoušky z programu Psychologie do 22. 6. 2019)

11.6.2019

přijímací zkoušky navazující magisterské maior/minor  studium prezenční i kombinované studium akreditované v ČJ

1.5.-30.6.2019

přijímací pohovory pro doktorské studium (každý obor vypisuje zvláštní termín)

3.9.2019

mimořádný termín přijímací zkoušky pro všechny formy a typy studia

28.8.-30.8.2019

zápis do bakalářského a navazujícího studia (imatrikulace proběhnou formálně jen podpisem imatrikulačního slibu  u zápisu)

12.9.2019

náhradní termín zápisu + programy akreditované v CJ (bc. a nav.)

*Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (http://www.cps.upol.cz/).

Podrobný harmonogram ke stažení


Požadavky přijímacích zkoušek

Podrobné informace k jednotlivým studijním programům jsou k dispozici od 1. 11. 2018 v Katalogu studijních programů na webu UP.

Prominutí přijímacích zkoušek viz. Výsledky přijímacích zkoušek

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám


PROGRAMY AKREDITOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium

Pro většinu bakalářských programů FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (test předpokladů ke studiu na FF UP). I když se student hlásí na více studijních programů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám.

Na některé programy je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i PT (písemný test ze studijního programu) – koná se v těsné návaznosti na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující. 

U studijních programů, kde je kromě SPF předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne UP nejpozději s týdenním odstupem, zpravidla však v tentýž den nebo den těsně následující.

 • SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Forma a obsah testu

Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Vyhodnocení SPF

K vyhodnocení je využíván odpovědní formulář, který je počítačově zpracován zcela anonymně. Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/PT/AB2 je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Doporučená literatura pro SPF

Kromě zveřejněných variant  SPF z minulých let není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

 • PT – Písemný test ze studijního programu zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

Pro formu i obsah testů z daného programu platí přiměřeně pravidla jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem oborových testů je prověření konkrétních schopností, dovedností a znalostí pro konkrétní obor. U filologických oborů může být test v příslušné jazykové mutaci (plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 50 minut.

 • UP – Ústní pohovor zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

PT/UP mohou být nahrazeny notářsky ověřeným zápisem ze složení potřebných zkoušek v určeném rozsahu.

Upuštění od konání přijímací zkoušky

U studijních programů, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu programu, může být  děkanem fakulty upuštěno od konání přijímací zkoušky.

Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části

1.      Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

FF UP v Olomouci navrhne k přijetí do vybraných bakalářských studijních programů ty uchazeče o studium, kteří v rámci NSZ úspěšně složí požadovanou  zkoušku Obecné studijní předpoklady (OSP ) nebo Základy společenských věd (ZSV) v termínu do 30. 3. 2019. Za úspěšné složení zkoušky se v takovém případě považuje dosažení minimálního percentilu. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).
V případě nesložení těchto zkoušek v uvedeném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek na FF UP.

Podrobné informace k navrženým programům najdete na https://www.scio.cz/nsz/fakulta.asp?FID=39

2.      Test ze studijního programu (PT)

U některých filologických programů může být PT nahrazen

 • úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka
 • nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu. 

Úředně ověřený dokument uchazeč pošle spolu s písemnou žádostí děkanovi fakulty do 30. 4. 2019 na adresu FF UP, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc.


Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium

 • PT - Písemný test z programu

  PT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program.

  V navazujícím studiu je písemná zkouška předepsána jen pro programy Psychologie (prezenční i kombinovaná forma studia), Ruština pro překladatele a Ruská filologie (sdružené studium) a pro program Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad.

 • UP - Ústní pohovor

  Ústní zkouška v navazujícím studiu zahrnuje otázky z programu, na který se uchazeč hlásí, a rozpravu nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.  Obsahem ústní zkoušky mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, otázky z daného studijního programu, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.

  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý program v rámci katalogu programů https://studijniprogramy.upol.cz/ 

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný program , než byl program jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

V rámci sdruženého studia je uchazeč povinen se zúčastnit přijímací zkoušky na oba kombinované programy svého zvoleného studia (v rámci každé podané přihlášky a její kombinace).

Pozvánka k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia

Svou pozvánku najde uchazeč po přihlášení ve své elektronické přihlášce v záložce „dokumenty“ (https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/). Termín uvedený na pozvánce je pro uchazeče závazný.

Ústní přijímací zkoušky se konají dne 10. 6. 2019 pro studium jednoho samostatného programu nebo programu se specializací a 11. 6. 2019 pro sdružené studium (kombinace dvou programů) v době 9:00–12:00 a 13:00-15:00 na jednotlivých katedrách Filozofické fakulty UP v Olomouci (dle příslušnosti každého z programů, dle umístění kateder. K ústním přijímacím zkouškám se uchazeč dostaví v uvedeném časovém rozpětí, nejpozději však 30 minut před ukončením vymezené doby.

Seznamy postupujících k ústní zkoušce

 • z oboru Psychologie – připravuje se k 14. 6. 2019

Přijímací zkoušky pro doktorské studium

K přijímacímu řízení se zájemce přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky. Na adresu Oddělení vědy FF UP, Křížkovského 10, 77180 Olomouc, zašle svůj vlastnoručně podepsaný profesní životopis, úředně ověřenou fotokopii diplomu (při jeho absenci aktuální potvrzení o studiu), badatelský záměr, popř. seznam publikovaných prací a dalších aktivit v daném programu.

UP – Ústní pohovor

Otázky ze studijního programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, programové  otázky apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý program v rámci katalogu studijních programů.

Obory a termíny přijímacího řízení do doktorského studia


PROGRAMY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium:

Do 31. 5. 2018 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium:

Do 31. 5. 2019 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. U navazujícího studia uchazeč předloží projekt diplomové práce obsahující cíl a metodu, teoretické ukotvení problematiky a zdroje literatury. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.


Zápisy do 1. ročníků

se uskuteční 28. - 30. srpna 2019 v Aule FF UP, Křížkovského 10

Harmonogramy zápisu do 1. ročníku 

Formuláře k zápisu


Pokud jste se nedostali na vámi vybraný studijní program, podívejte se na možnost studia v rámci celoživotního vzdělávání.

Programy celoživotního vzdělávání vychází z akreditovaných studijních programů Filozofické fakulty UP a umožňuje studovat těm, kteří nebyli přijati ke studiu na VŠ z kapacitních důvodů. Informace najdete na http://icv.ff.upol.cz/studijni-programy-v-czv/